About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

24 June 2016

Peyote Triangle, or a Pointer (pendant)
What a charming thing  our mood is: a couple of weeks ago these earrings made me think about the arrow's tip but now when the pendant is ready, I only see a pointer on the road in this peyote triangle:-)) 
Probably on the simple reason that rainy days make us more romantic and sentimental but now I am mostly focused involuntarily on the dreams about some summer trips. So let this triangle point only the right direction to the places where we can find some fun, stay safe and some of our dreams come true:-)Мозаїчний трикутник, або Дороговказ (кулон)

Яке ж все ж таки чарівне явище наш настрій: пару тижнів тому ці сережки наводили лише на думку про наконечник стріли, а зараз, коли  кулон готовий, я лише бачу в цьому  мозаїчному трикутнику дороговказ :-))
Мабуть причина тут дуже проста: дощові дні схиляють нас до більш сентиментальних і романтичних думок, а зараз я мимоволі більш зосереджена на мріях  про якісь літні подорожі. Отже нехай цей трикутник вказує лише правильний напрямок руху до місць, де ми почуватимемося в безпеці, дозволимо собі трохи розважитись і, можливо, навіть збудуться якісь наші мрії.The triangle for the pendant is made by the same technique and tutorial as for the earrings but for few rows bigger.After finishing the element I gathered the materials left from the earrings and made up few variants of their combinations. The final one is on the photo.
The rope were being made of two parts. At first I made a short spiral tubular herringbone with a loop, long enough to use it as a part of the clasp. How to make such a loop is here, start from min 32:36. 

Трикутник для кулона зроблений в тій самій техніці і за тим самим МК, що і сережки, але на декілька рядів більший. Коли елемент був готовий, я зібрала всі матеріали, що залишились від сережок і скомбінувала декілька варіантів. Остаточний - на фото.
Джгут для кулона робився з двох частин: короткий відрізок спіралі "ндебелє" і закінчила його петлею достатньо великою, щоб вона стала частиною застібки. Як зробити таку петлю, знайшла тут. Початок від  32:36 хв.
Then in the one but last row of the white seed beads I added two more white seed beads, locked them in the ring and made few rows of tubular herringbone, then added tow more between every pair of the seed beads and got eight seed beads. They were divided and then beaded separately to hold the big,  10-12 mm pearl. After that I experimented a couple of evenings again and at last just added one more pearl.
Потім  в передостанньому ряду з білих бісерин я додала ще дві білих бісерини, замкнула їх в кільце і нанизала декілька рядів прямого джгута "ндебелє", потім додала ще по дві білих бісерини між кожної парою і отримала вісім. Потім поділила всі на пари і нанизувала чотири кінці окремо, щоб утримати велику, 10-12 перлину. Після цього я знову експериментувала пару вечорів і врешті решт просто додала ще одну перлину.

Then went to the spiral herringbone and while beading alternated the colours and the types of the seed beads in free oder, decreased to six seed beads. When got the desired length of the rope, sewed the loop part to it.


Потім перейшла до спірального джгута "ндебелє" і, поки плела, чергувала види і кольори бісеру у вільному порядку, убавила дві бісерини, щоб джгут став на шість. Коли сплела його бажаної довжини, зшила з першою частиною.

19 June 2016

Seeming Simplicity


When my mum saw me wearing this new outfit, her first words were, "So simple!" Simple, yes... while looking at the dress in the magazine I had the same impression but it lasted as long as I was going to trace the pattern. But all of us know that things are not always the same they seem to be at first sight and this model is a good sample of that. Right after finishing the tracing and cutting the details it becomes clear that the dress's simplicity is feigned indeed. Its skirt consists of nine parts and the bodice - I don't know exactly of how many details because every time when counting, I get different number - but not less than fourteen and let's not forget about two-seamed sleeves!
The dress is worthy to make and has nice fitting and design but when it goes about a light dress and sewing in the middle of a hot summer, one mostly expect to make it as fast as possible. Occasionally I remembered that once upon a time I had a month of so active sewing that instead of washing the clothes I wore, I made a new item to change every other day... I was very young then and very stimulated to change outfits. Despite I am still young, nowadays my attitude to sewing differs and I see no need either in having so many dresses in my wardrobe (just because it has much less room than I wish it had:-)) or in making much  sewing efforts  in hot weather.

Удавана простота


Побачивши мене в цьому новому вбранні, мама вигукнула:" Таке простеньке!" Так, простеньке... поки я розглядала модель в журналі, у мене склалося таке саме враження, але воно тривало якраз стільки, скільки потрібно, щоб зібратися накреслити викрійку. Але ж всім нам відомо, що речі не завжди такі, якими здаються на перший погляд, і ця сукня гарний тому приклад. Щойно закінчуєш робити викрійку і кроїш сукню, стає зрозуміло, що вона лише прикидалася простою. ЇЇ спідниця складається з дев'яти деталей, а основна частина - навіть не знаю напевно зі скількох, бо щоразу як рахую, отримую інше число - але не менш як з чотирнадцяти, а ще не забуваймо про двошовні рукава!
Сукню варто робити, вона має гарне прилягання і крій, але коли мова заходить про легкі сукні і пошиття в середині спекотного літа, чомусь хочеться їх шити якнайшвидше. З цієї нагоди я згадала, що колись дуже давно цілий місяць замість того, щоб прати вбрання, яке носила, через день шила якусь нову річ... Тоді я була дуже молодою і вмотивованою до частих перевдягань. І хоча я все ще молода, моє ставлення до пошиття змінилось: не бачу зараз жодної необхідності ані в такий кількості суконь в гардеробі ( переважно через те, що в ньому набагато менше місця ніж хотілося б:-)), ані в надзусиллях для пошиття складних речей в спеку.
This model #112B from Burda 2/2016 really has many details but I liked it very much and at once. And all the above speech happened only because I am late with the dress. I mean in my climate such a design is good for May or the beginning of June.Ця модель №112 з Burda 2/2016 справді має багато деталей, але вона мені одразу дуже сподобалась, а вся та попередня промова через те, що я просто запізнилася з цією сукнею. Маю на увазі, що в нашому кліматі такий крій добре носити в травні або на початку червня.When making such multi-detailed things, I always try to sew as many separate sets of the details as possible at once. For example, this time my first step was: making a skirt, its ruffle, bodice, sleeves. Now all of them are ready to be overlocked and press. In this way the process reminds conveyor and the work goes faster.Коли шию такі багато-детальні речі, то завжди намагаюся одразу зібрати якомога більше окремих наборів деталей. Наприклад, тут я спочатку зшила спідницю, волан до неї, основну частину і рукава. Тепер все це готове до обметування і прасування. В такий спосіб процес нагадує конвеєр і робота просувається швидше.
To have better fitting of the two-seamed sleeve, it is worth sewing the front seam of the sleeve at first, iron it in the way you see on the picture, then sew the elbow seam.
Щоб мати кращу посадку рукава, варто спочатку зшити його передній шов, потім розпрасувати як на фото, а потім вже зшити шов ліктя.


Next step. To avoid the stretching of the neck hole, it is better to process it right after stitching the shoulder seams. It can stay unfinished until sewing the zipper. Then sew the band and then sew  the ready sleeves to the bodice.Наступний крок. Щоб запобігти розтягуванню вирізу горловини, краще одразу обробити її обтачкою, нехай обробка залишається незакінченою поки не буде втачана "блискавка". Потім пришиваємо пояс і втачуємо готові рукава в пройми.
The detailed description of sewing the facing I've done here so now just few pictures to refresh the process.Докладний опис, як пришивати обтачку спинки я вже робила тут, тому зараз просто декілька фото, щоб освіжити процес.

The most puzzling (if it's possible to say so) moment is sewing the inner band. As it is hot here, I had no wish to think over the way to simplify the processing so did it like they say in the magazine.
At first press the seam allowance around the band. If you are going to sew it with hands, then let them be 1.5 as in the outer band. I was going to stitch it with machine so made the seam allowances along the band for two mm less than it was cut (in this way the detail of inner band gets a little bigger then the outer) and along the zipper for 5 mm more.Найбільш бентежним моментом пошиття була обробка внутрішньої частини поясу. Оскільки тут спекотно, мені не хотілося думати як цю обробку можна спростити, тому зробила як в журналі.
Спочатку запрасовуємо припуски на шви. Якщо ти збираєшся пришивати цю деталь вручну, тоді роби їх таким як і на зовнішній деталі - 1,5 см. Я збиралася робити це на машинці, тому по довгим сторонам зробила припуски на два мм менші, а по коротким сторонам на 5 мм ширшими. Таким чином внутрішня деталь стає більшою за зовнішню.
And now sew the band. At first I pinned it and then basted. It is not very comfortable to do because the dress is almost ready. And you should be attentive to avoid the overlapping either of outer or of inner band.
And I must confess I had the moment wish to omit this detail at all.Тепер пришиваємо пояс. Спочатку я приколола його булавками і примітала. Це не дуже зручно робити, тому що сукня вже майже готова. І варто бути уважним, щоб уникнути "набігання" як внутрішньої, так і зовнішньої частини. І маю зізнатися, було в мене швидкоплинне бажання взагалі цю частину не пришивати.Then I top stititched the band and then the neck hole.
Потім відстрочила пояс і виріз горловини.


And at last the hem. I lengthened the ruffle for three cm. The ruffle is, in fact, a "sun", or a circle form and has both straight and bias parts so its width must be checked before the hemming. Instead of basting I just pressed the seam allowance and stitched them.

 І, нарешті, низ сукні. Я подовжила оборку на три см. Волан, фактично, це - "сонце" і має і прямі і косі частини, тому його ширина має бути обов'язково перевірена перед тим як підшивати. Замість заметування припуску я його просто запрасувала, а потім настрочила.

And now this simple dress is ready and the earrings, that were made specially to match it,  at last will enjoy the fresh air:-)


Ось простенька сукня і готова і нарешті сережки, які були зроблені спеціально для неї, зможуть подихати свіжим повітрям:-)

13 June 2016

Peyote Triangle, or Cupid's Arrow Earrings :-)


Playful summer time and the month of red let us fantasise about small  baby look creatures who are considered to be flying around and aim our hearts with their arrows. I haven't seen any for ages but who cares? :-)
These deep and clever thoughts occurred to me while I was focusing on the idea for the new earrings. The only data was to have them  red and white because they are meant to be an accessory for the outfit in the same colours. Few attempts to create something left me in the cold zone. And it is always a clear sign of my wrong choice either of the pattern or materials. Changing the materials was  the first need and as soon as red cut beads in my stash caught my eye, the second problem - choosing the pattern - was solved on its own because there are a lot of patterns that I'd like to make from these beads. The result is these shining triangles reminding the arrowhead. 


Мозаїчний трикутник, або стріла Амура (сережки) :-)


Грайливий літній настрій та червень місяць дозволяють нам пофантазувати про маленьких істот, по вигляду - маляток, які, кажуть, літають навколо і вражають наші серця своїми стрілами. Я, правда, вже сто років жодного не бачила, але що з того? :-)
Такі глибокі і розумні думки роїлися у мене в голові поки я обдумувала ідею для нових сережок. Єдиними вихідними даними була червоно-біла кольорова гама, тому що сережки задумані як аксесуар до відповідного вбрання. Декілька спроб щось створити залишали мене в зоні "холодно". А це завжди очевидний знак того, що я помиляюсь або з вибором моделі або з матеріалами. Зміна останніх - перша необхідність і щойно моє око зупинилося на цій червоній рубці - проблема з дизайном вирішилася сама по собі, тому що є дуже багато виробів, які б мені хотілося зробити з рубки. В результаті я отримала ці сяючи трикутнички, які нагадують наконечник стріли.

To make such an element is easy. Different kinds of seed beads are possible to use but the best are considered to be delica beads which are very expensive and not very available here so I used Czech cut beads, they are cheap and inspiring enough. I already made few projects from them and they never betrayed my expectaions.
There are many tutorials to make such triangles in different languages but I followed this one. The video is short, very instructive and wordless:-)
The tutorial is for a pendant so for the earrings I beaded less rows.
One more notion. Such elements can be volume (3D). In this case two triangles are made, sewed partly, stuffed and then sewed fully and then the tutorial can be used only for making a triangle because here the second triangle is beaded from the first one  and the ready element is flat (on the photo).

Зробити такий елемент просто. Різні види бісеру можна використати, але ідеальним вважається деліка, дуже дорогий і у нас не дуже доступний сорт, тому я користуюся чеською рубкою. Вона дешева, але створює чудовий переливчастий ефект у виробі. Я вже зробила декілька речей з такого бісеру і він виправдовує всі сподівання.
Майстер класів, як зробити такий трикутник, багато і різними мовами, але я обрала цей. Відео - коротке, інструктивне і без слів:-) Майстер клас для кулону, отже для сережок я нанизала менше рядів.
Ще одне зауваження - такі елементи можуть бути об'ємними. В такому випадку плетуть два трикутники, частково їх зшивають, потім наповнюють чимось і потім зшивають до кінця. Цей МК для цього підходить лише в частині плетіння першого трикутника, тому що другий плететься з середини першого і готовий елемент виходить пласким (на фото).When the elements is ready the crafter's soul can't sleep at all because the most interesting part starts. Compiling the earrings: the moment be dependent from the imagination and taste.Коли елементи готові, душа рукотворниці не може спати, тому що починається найцікавіше. Збирання сережки - час бути залежним від уяви і смаку.
Finally it turned out to be pretty quick to make. And I guess it is a nice variant of the Cupid's belongings :-)Зрештою, це було доволі швидко зробити. І думаю, це гарний варіант атрибутів Амура :-)

10 June 2016

Floral Blouse, or Picnic's Time :-)

Sincerely speaking nobody invited me to any picnics and to have some meal outdoors you can make a sandwich and eat it in the yard at any moment but this process needs no new special outfit :-) So this image is only my vision of me somewhere in the park in the shadows of the trees among high soft and still green grass...


Квітчаста блузка, або час піти на пікнік :-)


Мене, правда, ніхто ні на який пікнік не запрошував, та і щоб поїсти на свіжому повітрі можна просто зробити бутерброд і з'їсти його на подвір'ї щойно зголоднієш, але ж тоді не знадобиться жодного нового особливого вбрання:-) Тому цей образ - це просто моє уявлення про себе десь в парку в тіні дерев серед високої м'якої і поки що зеленої трави...


It is the first summer month outside. In Ukrainian June is "Cherven" - the month of "red". The name itself is inspiring enough nothing to say about summer joy and pleasures. At least, we hope to have them. But even without any great expectations summer is a fun itself.

This blouse #112 from Burda 4/2015 is a good start to create summer mood. It is light red and simple to make. And it is so loose that you can wear it together with your friend. The ready width of the bodice for size 40 (German) is about 60 cm. Thus to sew such a blouse the fabric must be very thin, very soft and very very very very well draping. To pair such a blouse is only possible with pencil (or almost pencil) trousers or a pencil skirt. I don't have a matching skirt - I guess it won't last long - so matched  still nice red pants from some old Burda.
Надворі у нас перший місяць літа. А червень - це місяць червоного. Тобто сама назва вже надихає, що там вже казати про літні радощі та розваги. І навіть якщо нічого такого особливого від літа не очікуєш, все одно воно само по собі вже задоволення.

Ця блузка №112 з Burda 4/2015 - гарний старт, щоб відчути літній настрій. Вона легка червона і легко шиється. І вона така вільна, що можна носити її разом із подругою. Готова ширина основної частини біля 60 см для розміру 40 (журнального). Тому тканина для пошиття потрібна тонка, м'яка і має дуже, дуже, дуже, дуже гарно драпуватися. Таку блузу можна поєднувати лише з вузькою спідницею або штанами. Гожої спідниці у мене немає - думаю, тимчасово- тому я підібрала все ще гарні червоні штани з якогось старого номеру Burda
As it was mentioned above the blouse is simple and quick to sew. Its only feature is a sleeve slit.
To have it neat I used the same trick as for this blouse front neck hole slit. I mean after stitching don't unbaste the slit part. Press the seam open, put something stiff underneath the seam, roll the allowances, baste them, stitch and only after that remove all of the sleeve's basting.Як вже згадувалося, блузу швидко і просто шити. Її єдина особливість - розріз рукавів.
Щоб він виглядав охайно, я використала той же прийом, що і для розрізу горловини цієї блузки. Мається на увазі, що після зшивання швів рукавів не варто видаляти зметування розрізу. Шов розпрасовуємо, кладемо щось жорстке під нього, підгортаємо припуски на шви, заметуємо, прострочуємо і лише потім видаляємо всі зметувальні стібки рукавів.Next notion concerns the quantity of the fabric. The magazine's request is 2.10 m x 140 cm. But if you look at the arrangement of the paper pattern, you'll see how huge the piece of the fabric necessary for the bias binding is and how much fabric will be left. My blouse made from 1.50 m x 140 cm. It was enough because I made the binding from small pieces left after the cutting. I've got them seven and I can live with it. If you cannot, then buy more fabric.
It is worth mentioning that such bias pieces are not meant to be even and well matched after cutting as they show that in the manuals. As you always need to get a straight band after joining them, before stitching check the edges. It is well seen in the photo sometimes you should fit them.

Наступне зауваження стосується кількості тканини. Магазин пропонує 2,10 м х 140 см. Але якщо подивитися на розташування паперової викрійки, то видно як багато тканини піде на косу бійку і як багато тканини потім залишиться. Моя блузка пошита з 1.50 м х 140 см. Цього вистачило тому, що бейку я покроїла зі шматочків, що залишилися після крою блузи. У мене їх вийшло сім і я з цим можу спокійно жити, якщо ти - ні, тоді купуй більше тканини.
Варто також зазначити, що такі косі шматочки не народжуються рівнесенькими і добре підібраними, як розповідають у підручниках. Оскільки завжди потрібно отримати пряму смужку тканини після їхнього з'єднання, то перед зшиванням варто перевірити краї. Як добре видно на фото, кінці треба підганяти.


To complete the image I wear the necklace, earrings, bracelet and my idea hat that were made before. 
It seems to be all for today and I wish all of us to have great red summer:-)

Щоб завершити образ вдягаю намисто, сережки, браслет і мій ідеальний капелюх, які я зробила раніше. 
Здається, на сьогодні це - все. І нехай всім нам пощастить цього літа:-)

7 June 2016

London Yellow Taxi (probably:-))


It is not worthy to acknowledge that but I've felt upset because of losing the access to my four-year Burdastyle profile... I was very motivated with my activity there, besides, I have no sewing friends but in the Internet.
It is not the greatest sorrow for anybody especially  in my country, where the war is, but this persuasion doesn't influence me at all. So not to become entirely sad I decided to devote some of my time to seed beads embroidery. It is  very popular here. Right because of this common occupation, our hobby stores have wonderful choice of 10/0 seed beads. I wasn't affected by the temptation to start doing such embroidery quite long. Firstly, bead weaving is much more interesting for me and secondly, I had eight years period of active engagement in cross stitching (the link to some of my works) and had no great wish to come back to that.
But this year  I've got as gifts two pictures to embroider. One of them is this one with some London view. I like it very much: grey city scenery (by the way, I'd like to learn what spot it is) and a bright car as if inviting to adventures. As soon as you get into it, all the world becomes dyed with vivid colours and fills with joy. And while embroidering, I can invent some funny story about what could happen if I found myself in this picture (I did like to do that in my childhood).


                                                                         Жовте лондонське таксі (мабуть:-))


Негоже в цьому зізнаватись, але мене засмутила втрата доступу до мого чотирирічного профілю на Burdastyle... Мене дуже стимулювала діяльність на сайті, до того ж поза Інтернетом у мене немає подруг, які б теж захоплювалися пошиттям.
Це, звісно, не саме велике горе, яке може трапитись із людиною, особливо в моїй країні, де триває війна, але чомусь це вмовляння на мене не діє. Тому, щоб зовсім не засумувати, я вирішила присвятити трохи часу вишиванню бісером. У нас це дуже популярне заняття. Якраз через загальне захоплення такою вишивкою наші крамнички мають чудовий вибір бісеру 10/0. Я довго не піддавалася спокусі поринути в це хобі. По-перше, плетіння бісером для мене набагато цікавіше, а по-друге, у мене був десь 8-річний період активного вишивання хрестиком (посилання на деякі мої роботи), і особливого бажання повертатися до нього у мене не було. 
Але цього року я отримала в подарунок дві картини для вишивання: одна з них - ця, з видом Лондону. Вона мені дуже сподобалася: сірий похмурий міський пейзаж (до речі, треба дослідити, що це за місце) і яскравий автомобіль, наче готовий до пригод: сідаєш в нього і все навколо змінюється, стає наче розписаним яскравими фарбами і наповнюється радістю. А поки вишиватиму, можна вигадати якусь милу історію: щоб трапилося, якби я опинилася в цій картині (в дитинстві я любила таке вигадувати).

2 June 2016

Hugs & Kisses (bracelet)


It was already mentioned in the previous post how pleasant hugs and kisses could be so not to tease anybody including myself I won't be blabbing on this topic any more  and at once go on with my beading:-)  Hugs & Kisses bracelet is ready and now the set looks like a real greeting for summer.


Обійми і поцілунки (браслет)

Приємність обіймів і поцілунків вже згадувалась в попередньому дописі, тому щоб нікого не дражнити (включно зі мною), я більше не базікатиму на цю тему і одразу перейду до нанизування:-) Браслет в пару до сережок готовий, і набір виглядає, як справжнє привітання літа.To make the bracelet I used this tutorial from +beadifulnights and this time changed nothing in the pattern. But as I had bigger sizes of the beads (the green - 10 mm and the red - 8 mm), I used less number of them than in the tutorial. White pearls are 6 mm and green pearls seem to be 3 mm. Seed beads 10/0.Щоб зробити браслет, я скористалася цим майстер класом від +beadifulnights  і цього разу вже нічого не змінювала в моделі. Але оскільки мої намистини більші за розміром (зелені - 10 мм, червоні - 8 мм), мені їх знадобилося менше ніж в МК. Білі перлини - 6 мм і зелені - 3 мм. Бісер 10.0.I like the set very much. It looks playful and bright and that expresses the idea of summer very well:-)


Мені дуже подобається набір. Він виглядає грайливо і яскраво і добре виражає образ літа:-)