2 February 2016

Stripy Blazer, or Never Say Never:-)


Generally I say this "never"  often :-) But truly speaking, how many such popular phrases are in every day use? I don't mean the wide-spread manner to repeat different clever and not too much quotes of famous and unknown persons instead of reading books, observing life and making own conclusions... I mean their real understanding and acquiring of such sayings. When the words turn upside down our outlook, influence our lifestyle and change our way of thinking... In my life I came across just a few of them and here I'm not going to dive into the process of my personal growth :-) But when it goes about sewing from materials that require special attention and methods (and I mean the very troubles while working with them!) or about the processing certain details, I almost always say, "I'll never do it again". So such "never" is repeated quite regularly and there is just no sense to say it at all:-)Смугастий блейзер, або ніколи не кажи ніколи:-)

Взагалі я часто кажу це "ніколи":-)) А і справді, скільки таких популярних фраз, якими ми послуговуємося в житті як гаслами? Я не маю на увазі поширену манеру повторювати різні розумні і не дуже цитати відомих і не дуже осіб замість того, щоб читати книжки, спостерігати людей і самому  робити висновки... Я маю на увазі справжнє розуміння і засвоєння таких фраз, коли вони перевертають твій світогляд, впливають на стиль життя і змінюють спосіб мислення... Мені в житті таких декілька трапились, але тут ми не будемо заглиблюватися в давній процес мого зростання як особистості:-) А ось коли йдеться про пошиття різних речей з тканин, які потребують особливо прискіпливої уваги, на початку роботи я часто кажу, що ніколи більше цього не робитиму і маю на увазі мороку з пошиттям речей з таких матеріалів, або з роботою над певними деталями. Отже це "ніколи" повторюється досить регулярно, і тому просто не має жодного сенсу його казати :-)So... what I "never" do this time :-) Firstly, I'll never sew anything from stripy fabrics. It takes really much time to get symmetry of the stripes while cutting. Secondly, I'll never make welt pockets again.
If I didn't have 4 m fabric  bought just because it was cheap, I hardly ever choose this #112B  pattern from Burda 3/2015 for sewing purposely. It is just the very case to experiment because if my taste betrays and instead of a nice thing,  I get some ugly monster, I won't regret about wasted money and time. I guess this time the taste didn't fail:-)Отже... чого я "ніколи" не робитиму цього разу :-) По-перше, ніколи не шитиму зі смугастих тканин. Тому що витрачається забагато часу на досягнення симетрії смужок. По-друге, ніколи не оброблятиму розрізні кишені.
Якби  у мене не було 4 м тканини  купленої за смішні гроші, навряд чи я колись обрала цю модель №112 з Burda 3/2015. А з такими тканинами я якраз і експерементую, бо не шкода, якщо мій смак мене раптом зрадить і вийде казна що замість гарної речі. Зрештою, не зрадив:-)So cutting... brrr:-) Maybe somebody knows other ways to get symmentry but I always pin all the piece of the fabric along the stripes all around the details before using the scissors. You'll never believe how far from the symmetry the piece of stripy fabric can be. I mean I make the stripes  on the both sides check with each other. As for the jackets, I usually leave the pins in the cloth until reinforcing the details and final cutting of the front details.Отже крій... останній раз:-) Можливо хтось і знає інші способи досягти симетрії крою, але я завжди сколюю булавками тканину вздовж смужок по всій поверхні деталей перед тим, як її різати. Ніколи не повіриш, наскільки далекій від симетрії може бути шматок смугастої тканини. Маю на увазі, що я примушую смужки збігатися з обох боків. І щодо жакетів, я залишаю булавки в тканині допоки не продублюю деталі і не закінчу крій передніх частин.


The item has the long dart on the back and as it was not symmetrical, I replaced it. It is easy to do.  Mark the new centre line of the dart and then just put the paper pattern to the new spot.
The ready dart is mirroring:-)

Виріб має довгу глибоку витачку на спинці. Оскільки вона не була симетричною одразу після крою, її треба було перенести. Це легко зробити, просто намічаємо новий центр витачки і потім прикладаємо викрійку до нових міток.
Як бачимо, готова витачка просто відзеркалюється:-)

After the final cutting of the front details, sew the darts, press them and sew the future pocket opening. The latter is being done with oblique stitches. In this way the firm joining is provided and it is much easily to process the pocket.

Після кінцевого підрізання передніх частин застрочуємо витачки, прасуємо шви і зшиваємо майбутній вхід до кишені. Останнє робимо косим стібком, який забезпечує міцне з'єднання і це полегшує подальше виготовлення кишень.And only now we can cut the flaps because the lines of the flaps must check with the lines of the fronts. And I was very glad I had no fabric to match these details (I already planned the skirt from the rest of the piece) because I don't like such kind of pockets. And so my decision was to make double welt pockets.
By the way, the same rule concerns the cutting of the pocket bag from the main fabric. But this time I neglected it.

І лише зараз настає час кроїти клапани кишень, тому що смужки на клапанах і на передніх частинах жакету теж мають збігатися. І я була дуже рада, що у мене не стало тканини на підбор тих смужок (я вже спланувала спідницю з решти відрізу), бо я не люблю кишені з клапанами, тому вирішила зробити розрізні кишені в "рамку".
До речі, те саме правило стосується крою і мішковини з основної тканини, але в цьому випадку я їм знехтувала.


I must confess I simplify the way of making such pockets to some degree and this way is not exactly the same we were taught so nobody should follow it, however, I sew in this way.
I don't cut two welts, I cut the only one of double width with seam allowances. After stitching it to the front detail, I cut the welt without cutting the pocket opening. In this way you get two equal welts and the result is always good because it is much easier to make two parallel seams.
Маю зізнатись, що трохи спростила спосіб пошиття таких кишень і нас не зовсім так вчили їх робити, та ніхто і не зобов'язаний наслідувати цей спосіб, але я роблю так.
Не крою дві обтачки для кишень, крою одну, пришиваю її, а вже потім розрізаю по середині, не торкаючись входу до кишені. Таким чином маю дві однакових обтачки і результат завжди гарний, тому що так набагато легше прокласти дві паралельних строчки.The next step is to cut the pockets' opening. The corners are supposed to be as neater as possible, probably it is the most troublesome moment.
After that press the seam allowances open, fold the welts around them and baste.

Наступний крок - розрізання входу до кишені. Куточки мають бути дуже охайними і треба поводитися з ними дуже обережно. Це мабуть, найбільш морочливий  момент.
Після цього розпрасовуємо припуски на шви, згинаємо обтачки, огинаємо припуск і заметуємо.

Baste the pocket opening again. And next time we'll remove the basting only after the work is finished.


Знову зашиваємо вхід до кишені. І наступного разу будемо видаляти зметування лише по закінченні роботи.


Sew the lining pocket bag. Pay attention to the place of the stitching!


Пришиваємо мішковину кишені з підкладочної тканини. Зверни увагу на місце притачування!
Now stitch the corners. Actually this step can be done together with sewing the pocket bags together. In this case you start the stitching from one corner, then sew the pocket bags (from the lining side) and then finish after stitching the second corner. But I do it separately. At first - corners.Тепер закріплюємо куточки. Взагалі можна зшити куточки і мішковини одним швом: починаємо від кутка, потім зшиваємо мішковини (зі сторони підкладки), закінчуємо строчку після другого куточка. Але я роблю окремо. Спочатку - куточки.
Now stitch the second welt exactly in the sewing seam, then sew the pockets bags from the main fabric side. Iron!
Тепер пришиваємо другу обтачку точно в шов притачування, зшиваємо мішковини зі сторони основної тканини. Прасуємо!
After the jacket is ready the pockets look in this way.
По закінченню роботи кишені виглядають ось так.Next headache of such a jacket is an English Collar ( I don't know how they call it in England indeed but here it is named in this way so I do it so).
A couple of tips. Baste the collar into the neckhole always from the collar side.
Наступний головний біль такого жакету - це англійський комір. Не знаю, чи англійці теж його так називають, але тут ми маємо такий термін, мене влаштовує.
Двійко порад. Вметуємо комір в горловину завжди зі сторони коміра.After stitching the collar, iron the seam allowances open.


Після втачування коміра розпрасовуємо припуски на шви.


You can join the upper and lower collars, facing and the lapels on the sewing machine, at least they say so, but I do it hand sewing with back stitch.

Можна з'єднати верхній і нижній коміри, підборти та раскепи коміру на машинці, принаймні, так вважається, але я роблю це вручну стібком "назад голку".And to guarantee the nice corners don't forget to make an oblique stitch when sewing the upper and lower collars together.
І щоб гарантувати гарні куточки, не забуваємо дати косий стібок, коли зшиваємо верхній і нижній коміри.

It is almost ready. The way I sew the lining to the jacket is described in details here . In this jacket I made it in the same way including the slit.


Майже готово. Як пришиваю підкладку, я детально розповідала тут.  В цьому жакеті все робиться так само включно зі шліцею.
The jacket is very fitting, I'd rather say tight, but such a design lets it keep the silhouette and not slide from the shoulders because of lower fastening line. And thus the waist stays where it should be and not in the middle of the hips.
It makes a nice suit with these trousers. I also found a restored blouse with rich ruffles sewed ages ago but I still like it a lot (pattern #116 from Burda 11/2000). And these earrings added some playful note to the outfit.
Жакет дуже прилягаючий, я б навіть сказала, тісний, але такий крій дозволяє йому тримати форму і не спадати з плечей через занижену лінію застібки і тому талія знаходиться на талії, а не на середині стегон.
Він утворює гарний костюм з цими штанами. Я також знайшла відновлену блузу з пишними шлярками пошиту сто років тому, але вона мені все ще подобається (модель №116 з Burda 11/2000). А ці сережки додали грайливу ноту до вбрання.
So why I chose it then indeed... It probably sounds childish but it is absolutely sincere. I chose it because it buttons lower than the waist line is and was designed corresponding to that indeed. And it means it has deep and wide V-neck. And as I'm in making bijouterie now, it allows to wear ... the whole Christmas garland in that V-neck if I ever want :-) And it is a valuable feature for me:-)
Чому ж я тоді його обрала... Дитяча причина, але ж 100% правдива. Тому що він має застібку нижче талії і справді сконструйований під неї, тобто має глибокий і широкий виріз мисом. А оскільки зараз я захоплююсь виготовленням прикрас, то це дозволяє носити хоч цілу новорічну гірлянду в цьому вирізі. І це робить модель дуже цінною для мене:-)

12 comments:

 1. I compliment your wonderful talents. You always look wonderful! A good job my friend!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much! It is so sweet and friendly of you to comment my project!I appreciate your attitude a lot and am very glad indeed to hear the opinion from a faithful friend:-)

   Delete
 2. Вот как раз и не хватает целой новогодней гирлянды в вырезе.... Хотя... зачем гирлянда?! Итак сияешь в этом костюме!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Дякую за такий гарний поетичний коментар і чудовий комплімент! А гірляндою якось займуся: ще не знаю, що хочу, або навпаки, хочу забагато:-)

   Delete
 3. Нам такi "нiколи" дуже в пригодi, бо ми можемо навчитися багато чого, читаючи твоi пости! Менi нiколи не вдавалося вдало шити смужки, але я намагаюсь не дуже через це переживати, а далi шити вже без смужок. Неперевершений жакет, а ти в костюмi виглядаэш, як бiзнес ледi :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Сподіваюсь ще дещо "ніколи не робити": ще ж є "клітинка", а ще ж є "клітинка несиметрична", а скільки усіляких кишень :-) Дякую за добрий відгук, мабуть ти права щодо переживань... просто я не можу не звертати на це увагу. Це як, здається, у Вів'єн Лі, коли на питання навіщо їй під криноліном панталони, які ніхто не бачить, вона відповідала:" Але ж я про них знаю".

   Delete
 4. Thank you for taking the time for a very complete review. Your collar is called a notch collar if I am not mistaken

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much for the very encouraging comment: I am really glad my posts can be helpful. And thank you for the right term for the collar: a lot of terminology are pretty different and it is surprising how those names appeared indeed.

   Delete
 5. This is such a wonderful jacket. Your hard work was worth the effort

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you again. Yes, it is great satisfaction, especially when making something I have some doubts as for my choice. Good results always motivate to go on.

   Delete
 6. Dieser Blazer sieht fantastisch aus. Hier stimmt einfach jedes Detail.Vor allem siehst du großartig darin aus. Mein Kompliment zu diese wunderschönen Arbeit.Wünsche dir ein schönes Wochenende. Liebe Grüße von Christa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you, dear Christa, very much! Such comments make me really happy indeed and motivate to do much more interesting things and posts!

   Delete