Witty, Pretty & Handy

Розумні, гарні та вправні :-) Useful fun for needleworkers / Корисні розваги для рукотворниць

About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

26 May 2017

Half Tila Bracelet, or On Waves of Stubbornness

Except the colour style, this new bracelet has nothing in common with poppies. Instead it has much in common with my stubborn wish to bead something with not very available or affordable materials:-) It means these materials are hard or impossible to buy here unless you purchase them wholesale to produce tons of bijouterie. The fact itself is neither good nor bad but the outcome of this obstinacy can be pretty vague and one not always gets what was expected.


Браслет з половинок тіли, або На хвилях впертості

Крім кольорової гами цей новий браслет не має нічого спільного з маками. Натомість він має дуже багато спільного з моїм впертим бажанням плести щось з не дуже доступних матеріалів :-) Тобто з таких, які  або важко, або неможливо тут придбати, якщо тільки не купуєш їх цілий контейнер для сталого виробництва біжутерії. Само по собі це не добре і не погано, але результат такої впертості може бути доволі невизначеним і зрештою можна отримати не зовсім те, на що очікуєш.

Half tila beads are, let's say, one of the less unavailable among the other unavailable so I used them again after my first experience with the earrings and the pendant. The pattern by Miyuki Bead is from Bead&Button magazine, June 2015. 
The pattern is simple and quick to make unless you plunge into the thoughts about summer rest during the work and then it is hard to predict how many times you will unpick and remake the ropes:-)Половинки тіли - це намистини, так би мовити, менш недоступні серед недоступних, тому я їх використала знову після першого експерименту з сережками і кулоном. Зразок від Miyuki Bead з журналу "Bead&Button", червень 2015.
Схема проста і плететься швидко, якщо тільки під час роботи не занурюватися в думки про літній відпочинок. Тоді важко передбачити, скільки разів доведеться розпускати і переробляти вже готові смужки:-)
I made the bracelet twice.  First time I beaded on fishing line because thought the bracelet would be... fluffier as the waves are quite delicate indeed. But I didn't like the stiffness of the ready piece. Besides, I made it too short because after the first rope was made, it was longer than my usual bracelet so I made less repeats of the pattern.Браслет робила двічі. Перший раз я плела на лінь, тому що хотіла, щоб він вийшов трохи... пишнішим оскільки хвильки досить тендітні насправді. Але мені не сподобалась жорсткість готового виробу. Крім того, я зробила його надто коротким, тому що, коли сплела першу стрічку, вона виявилася довшою за мої звичайні браслети тож я зробила менше повторів схеми.So the second time I used the thread, made the pattern in full and this time liked the result much better. Beading two stripes took me less than 5 g of half tilas so I added one more green stripe. These last two stripes were beaded in the same way as the first  four, without changing the sample.Тож на другій спробі я плела на нитку, зробила всі повтори і отримала кращий результат. На нанизування двох стрічок пішло менше 5 г половинок тіли, тому  я додала ще одну зелену стрічку і плела ці дві останні стрічки так само як і перші чотири, без зміни схеми.

20 May 2017

Romantic Geometry (Ring)

Once upon a time I came across some pictures from Contemporary Geometric Beadwork by Kate McKinnon. The works on them were stunning. Although then almost all the beadwork seemed to be absolutely incredible for me so I even cannot say I felt inspired, merely speechless:-)) Because at that time I had only initial beading experience and couldn't think I would ever be able to make something from that book. Besides, the publication was unavailable here anyway. The story has continued and now it turned out I am not just able to bead something from the book, I believe I would be able to guess how some of those stunning works were made using the known techniques and available on YouTube tutorials... I am not too self-confident, am I?... Hmm... :-) Каблучка "Романтична геометрія"

Якось давно трапились мені світлини з книги Kate McKinnon Contemporary Geometric Beadwork. Вироби на них були приголомшливі. Хоча тоді мені майже будь яке нанизування здавалося абсолютно неймовірним, тому я навіть не можу сказати, що мене це надихало, лише відбирало мову:-)) Бо на той момент у мене був лише початковий досвід плетіння з бісеру, тож я і подумати не могла, що колись буду в змозі зробити хоч щось з тієї книги. До того ж все одно та публікація у нас недоступна. Історія отримала продовження і зараз виявляється, я не лише здатна дещо сплести з тієї книжки, думаю навіть можу здогадатись як виготовити деякі з тих приголомшливих робіт послуговуючись відомими техніками та майстер класами на YouTube... Я ж не занадто самовпевнена, ні?...:-)

A couple of weeks ago I cut a dress which is now looks in this way.
The reality my of my needlework life is that at first I make some accessory to the certain clothes and then the outfit itself. After looking through my treasure box it became clear I have the matching jewellery. But on the other hand, I wanted at least something fresh and it had to be something small. A ring was the right choice and I remembered about this tutorial to the book.
Пару тижнів тому я покроїла сукню, яка наразі виглядає ось так:
Реалії мого рукотворного життя складаються так, що спочатку я роблю якісь доповнення до певного одягу, а вже потім шию саме вбрання. Переглянувши мою скриньку скарбів, зрозуміла, що маю прикраси, які пасуватимуть до сукні. Але з іншого боку, хотілося зробити щось свіженьке і воно мало бути невеличким. Каблучка - те, що треба і я згадала про цей майстер клас до тієї книжки. What is MRAW from the tutorial is clear but how to define the size of the ring I had  to invent myself. And here my knowledge about triangles became in use probably first time in my life. My seed beads are Czech 10/0. For my size I added 7, 5, 7 spacers.Що таке модифіковане плетіння в хрестик з майстер класу зрозуміло, а ось вигадувати як визначити розмір каблучки довелося самій. І ось тут мабуть перший раз в житті мені знадобилися мої знання про трикутники. Мій бісер 10/0 "чех". Для мого розміру  я додала 7, 5, 7 бісерин спейсерів. While beading the "wings" I thought I would omit the increasing on the corner which would be worn inside. Without that increasing the bellyband became stiff and wide and it wasn't comfortable. Besides, I thought I could want to make one more ring to wear two together and then the comfort wearing would be forgotten entirely.Поки нанизувала "крильця", подумала, що можна обійтися без розширення з внутрішньої сторони каблучки. Без цього розширення пасок став жорсткішим і ширшим і це не було зручно. До того ж я подумала, раптом захочу зробити ще одну таку каблучку, щоб носити дві разом, то тоді про комфортне носіння можна забути взагалі.It is not very difficult project but  surely needs some skills and attentiveness. In fact it is an interpretation of the geometry which I've already made enough to understand the idea.

And why this time the Geometry romantic? Just because of the colour:-)

Це не дуже складний проект, але такий, що потребує певних навичок і уважності. Насправді, це інтерпретація геометрії, якої я вже наплела достатньо, щоб зрозуміти її ідею.

А чому цього разу геометрія романтична? Лише через колір:-)

14 May 2017

Fading Tulips Pendant

Yesterday, when getting back home from work, I suddenly saw how far the spring came into the season. The grass is already tall enough  to be cut, the trees have none of nude branches and around we already can see faded flowers. And today in the morning, when looking through the window to the last tulips loosing their petals under the drizzling rain, the same idea occurred to me. 
And at once the moment feeling gave the name to the new pendant :-)

Кулон "Тюльпани що в'януть"

Вчора, коли поверталася додому з роботи, раптом побачила, як далеко вже зайшла весна у рік. Трава вже така висока, що її підстригають, на деревах жодної голої гілки і навколо повно зів'ялих квітів. І сьогодні вранці, поки дивилася у вікно на останні тюльпани, що втрачають пелюстки під мжичкою, знову подумала про те саме.
І відтак миттєве  відчуття перетворилося у назву для нового кулону :-)The pendant is made by Smadar Grossman's pattern from Beadwork June/July 2013. The colour style is changed, of course. I tried to keep to the same materials but instead of 11/0 Japanese seed beads 10/0 Czech seed beads were used and I also used different type of a drop.
Here the rivloli is beaded in a new for me way so it was interesting. But the front bezel's edge turned out to be shapeless. So after the rivloli was fixed, I passed through the inside edge three more times and pulled the threads as tight as possible.Кулон сплетено за зразком з "Beadwork" червень/липень 2013, автор Смадар Гросман (Smadar Grossman). Кольори, звісно, я змінила. Намагалася використовувати такі самі матеріали, але, як завжди японський бісер 11.0 був змінений на чеський 10.0, також у мене інший вид краплі.
Ріволі обплетено в новий для мене спосіб, тож це було цікаво. Але передній внутрішній край обплетки вийшов неоковирний, тому після фіксації ріволі, мала протягнути нитку через цей ряд ще три рази, щоб затягнути його якнайміцніше.


Hardly ever I make this pendant again but nevertheless if it ever happens, I would start beading with connectors. Because it would be easier to match and taste the colours on the smaller piece. Despite the pendant doesn't look miniature when it is ready, its fringe, bail and connectors are pretty delicate and soft so to make them stiffer few times of extra threading was necessary.Навряд чи я ще колись робитиму цей кулон, але якщо це все ж таки трапиться, я б почала нанизування зі з'єднувальних елементів. Це б спростило підбір кольорової гами, на маленькому елементі це зробити простіше.
Хоча кулон і не виглядає мініатюрним, його бахрома, та конектори виходять доволі делікатними, тому, щоб зробити їх більш жорсткими потрібно декілька додаткових протягувань нитки.I didn't add big bicones.. don't know why actually... And still not sure about the chain's length because the outfit the pendant is meant to be to match is only a piece of fabric now. So I finished the random length of chain with a toggle clasp because hate different UFOs ((UnFinished Objects) although it's impossible to be without them). Великі біконуси не додала, навіть і не знаю чому...  І поки що не визначилася з довжиною ланцюжка тому що вбрання, яке цей кулон призначений доповнювати, поки що лише відріз тканини. Тож я просто додала тогл до довільної довжини ланцюжка, тому що терпіти не можу різні незакінчені об'єкти (хоча, ніде правди діти, без них не буває).
The designer also suggests the idea for the earrings to match the pendant but I am not sure I want them in that way so postponed making the set for a while.
So let the tulips fade..  that is not the reason to be sad. Firstly, the moment is saved and secondly, they give the way to new flowers:-)


Дизайнерка також пропонує ідею сережок в пару до кулону, але я не впевнена, що хочу саме такі, тому поки що створення набору відкладається.
Тож нехай тюльпани в'януть, не варто за ними сумувати. По-перше, момент збережено, а по-друге, вони звільняють шлях новим квітам:-)

8 May 2017

Collared Top, or Rose of Winds

As I was a kid at that time, I don't remember now what exactly I imagined when hearing the word combination rose of the winds. But until I learnt what  it really means, the term obviously had put the mind in a dreamy mood. I also can't but confess that even knowing what it is, my idea of that symbol didn't change:-) And in my perception it still has much more in common with playful wind, outdoors walks and escape from every day life than with routine scientific observations. Топ із коміром, або Роза вітрів


Оскільки у той час я ще була дитиною, зараз я вже точно не пам'ятаю, що я собі уявляла, коли чула словосполучення "роза вітрів". Але до того, як дізналася, що воно насправді означає, термін вже напевно занурював розум у мрійливий настрій. Також не можу не зізнатись, що навіть знаючи,   що воно таке, моє сприйняття цього символу не змінилося :-) І в моїй уяві він все ще має більше спільного з грайливим вітерцем, прогулянками на свіжому повітрі і втечею від буденності ніж із рутинними науковими спостереженнями. 

So I didn't think much either about if it was worth buying the knits with compass rose motifs or about the pattern for the top to sew from it.
For the sewing any pattern of knits top sloper would suit because it had to be modified. I don't like to use the same patterns few times on the simple wish to test as many of them as possible so in my case as a basic pattern was chosen the one #16 from an old Diana Moden issue,  4/2002.
Тож я довго не думала ані про те чи варто купувати тканину з мотивом рози вітрів, ані про модель для топа, щоб пошити з цієї тканини.
Для пошиття підійшла б будь яка основа трикотажного топу, тому що її треба було змінити. Я не люблю користуватися тими самими викрійками декілька разів з простого бажання випробувати їх як найбільше, тому тут в якості основи я обрала модель 16 зі старого номеру Diana Moden, 4/2002.

The main idea was to make the top with a collar. It is very simple to modify any basic pattern to do that. Firstly, the type of the desired collar must be chosen. Then the neck hole must be changed for the V-neck (not deep, about 5-6 cm). Then the lengths of the collar and the ready neck hole are measured; they must be the same. If the collar is too long, it must be shortened along the centre; if the collar is too short it must be lengthened along the centre. I used the collar from my pattern but it can be any you like.
The deepness of cut - slit - is defined as desired, it should be enough to the head to move through. But it also possible not to make the slit at all.

Головна ідея була пошити топ з коміром. Для цього треба дуже просто змінити основу. По-перше, треба вибрати модель бажаного коміра. Потім треба змінити виріз горловини на виріз мисом (не глибокий, 5-6 см). Потім треба виміряти довжину коміра і довжину вирізу горловини; вони мають бути однаковими. Якщо комір довший, його треба вкоротити по центу, якщо коротший - то подовжити теж по центру. Я взяла той комір, який був у журналі, але можна скористатися будь яким.
Глибину вирізу - щілини визначаємо за бажанням, головне, щоб голова пролізла. Можна і не поглиблювати взагалі.


The fabric looks different on the right and wrong sides. And while wearing the top the slit will surely be open so the neck hole is better to process with the facing. It must be cut pretty wide to cover the future opening part of the wrong side. It aso should be reinforced at least in the middle to make the slit keep the shape.
Тканина виглядає по різному з лиця та вивороту. А під час носки виріз вже напевно буде розкриватися тож виріз краще обробити обшивкою. Її треба викроїти доволі широкою, щоб закривала всю майбутню видиму частину зворотньої сторони. Також її варто зміцнити принаймні по середині переду, щоб щілина тримала форму.
As for the next steps, at first it is worth basting the collar to the neck hole. Then  stitch on the both sides along the slit, only then cut the slit and stitch the collar  to the top.
Then turn the top out, baste the seams of the slit and top stitch them. At the same time stitch the seam of the collar's sewing.
Щодо подальших кроків, спочатку варто вмітати комір в горловину, потім прострочити виріз по обидва боки вздовж щілини і лише потім розрізати щілину і вшити комір.
Потім вивернути топ, вимітати шви розрізу і відстрочити їх. Водночас відстрочуємо шов вшивання коміра.


As the facing is wide, it can to turn out while wearing so it is worth sewing it to the top from the shoulder seams down for about 10-12 cm.Оскільки обшивка широка, під час носки вона може вивертатися, тому бажано настрочити її від плечових швів вниз десь на 10-12 см.
The only thing to do now - to put the top on and go outdoors  to meet the playful wind and follow it to escape from every day life at least for awhile:-)

Все, що залишається зробити - вдягнути топ і вийти на вулицю, зустріти грайливий вітерець та  вирушити за ним, щоб втекти від буденності хоча б на деякий час:-)

3 May 2017

Knitwear Dress, or Sweet SadnessIt happens not often... may be even never, at least right now I cannot remember some other example of such a case, but this  project was inspired by a piece of music and the nice chat about it with my G+ friend +Blanca Garcia. When I heard that composition, In the Mood for Love, it made me think not only about the sentiment. The feeling born with the melody I defined as "sweet sadness" and tried to imagine how it would look like if being painted... I used to read about such experience of famous composers and, especially, children, but never related it to myself. At that moment I tried to fancy that. I imagined wavy entwining around each other lines that are stretching on the move far long and on their infinite way create  patterns of odd leaves and flowers, which burst in blossoming time and again. The lines are grey  for sadness and purple for mystery of the feeling and those flowers are surely red  for passion...
I didn't look for this special fabric but as soon as I saw it, its print reminded me that non-stopping flow of sad and sweet melody... I thought as I am not such a great artist to invent my own fabric's patterns, why not to use the achievement of other people's creativity to sew something of that material  to revive the impressions from that music every time when wearing the outfit?


( The jewelry, of course, was made purposely to the dress:-))Сукня з трикотажу, або Солодкий сумЦе трапляється не часто... можливо навіть такого ніколи і не було, принаймні зараз я не можу згадати інший такий випадок, коли б мене надихнули на пошиття музичний твір та ще і приємна розмова про нього з моєю G+ подругою +Blanca Garcia. Коли я почула цю композицію, In the Mood for Love, я подумала не лише про почуття. Моє сприйняття цієї музики я визначила як "солодкий сум" і спробувала уявити, як би вона виглядала, якби її зобразити у малюнку... Я колись читала про такий досвід і відомих композиторів і дитячий, але ніколи не співвідносила його із собою. Але в той момент я спробувала це вимислити. Я уявила хвилясті лінії переплетені між собою, які простягалися в русі кудись далеко і на тому своєму нескінченному шляху утворювали візерунки з чудернацького листя та квітів, які час від часу розкривали свої пелюстки у пишному цвітінні. Ті лінії були сірі для смутку, фіолетові - для таємничості почуття, а квіти - звісно червоні - для пристрасті.
Я спеціально не шукала цієї тканини, але щойно я її побачила, її візерунок нагадав мені безперервний потік тієї сумної і солодкої мелодії... Я подумала, якщо я не такий великий митець, щоб вигадувати власні орнаменти, то чому б не скористатися надбанням творчості інших людей та не пошити щось з цієї матерії, щоб оживляти враження від тієї музики щоразу, коли вдягаєш вбрання?


(Прикраси, звісно, були зроблені спеціально до сукні :-))
The pattern is very simple. I'd rather say it is primitive but it is exactly what the fabric requires. It is model 5 from Diana Moden 10/2013 (Ukrainian edition). The distinctive feature of my variant is the fact that I only had 1.20 m of the fabric and it turned out to be enough. If suddenly the one who doesn't sew reads the post, just trust it me it is the insolence for a tailor to sew the dress from this amount of fabric but I'd call it "overwhelming confidence in own skills":-)) No secrets, there was 1.20 m x 160 cm.
Модель дуже проста, я б навіть назвала її примітивною, але це саме те, чого прагне така тканина. Сукня №5 з Diana Moden 10/2013 (українське видання). Визначною особливістю мого варіанту є те, що у мене було лише 1,20 м тканини і цього виявилося досить. Якщо раптом це читає той, хто не шиє, просто повірте мені, що це нахабство з боку кравчині  шити сукню з такої кількості тканини, але я б назвала це "надзвичайною впевненістю у своїх уміннях" :-)) Жодної інтриги,  у мене було 1,20 м х 160 см.


The pattern is very loose, it is not bad but to add at least slight fitting I made waist darts on the front part.
I guess it is clear from the photo how to make it. But if to make more fitting, it is better to add two darts: one bigger closer to the centre (about on the half way from the side) and one more smaller on the half way from the first to the side.
Besides, I lengthened the dress for 4 cm and deepened the neck hole for about 5 cm.
Модель має дуже вільний силует і це непогано, але хоч для невеличкого прилягання, я вирішила додати витачки по передній частині. Думаю, з фото зрозуміло як це робиться, але якщо потрібно більше прилягання, краще зробити  по дві витачки: одну більшу, десь посередині між центром і лінією боку, а другу - меншу, посередині між першою і боковим зрізом.
Крім того, я подовжила сукню на 4 см і поглибила виріз горловини  десь на 5 см.


The sleeve was made 7/8 not only because of the lack of the fabric but because the bracelet was planned to wear. 7/8 means that the length of the sleeve must be divided into 8 and then shorten for the got number. (If you want the length 3/4, it means the length must be divided into 4 and then shortened for 1/4).
Рукав був зроблений 7/8 не лише через брак тканини, а і тому що планувалося носити браслет. 7/8 означає, що довжину рукава треба поділити на 8 і потім скоротити на отримане число. (Якщо хочеш 3/4, довжину треба поділити на 4 і потім скоротити на 1/4).


The neck hole is processed with the facing. The front one was cut with a seam on the centre because I was short of the fabric.

Виріз горловини оброблено обшивкою, для передньої частини довелося викроїти її зі швом по середині через малу кількість тканини.
I also made a thin belt. I am not proud of the number of the pieces it is made of so I won't tell how many they are. Thanking to the print nobody can count the seams anyway:-)
Instead I am very glad I have no remnants. Every time such projects make me think about people who buy ready clothes and never have any leftovers and headache because of the question where to save them. So this time I am exactly like them and it is great.
Також я зробила тоненький пасок. Не пишаюся зі скількох шматочків я його зібрала, тому казати не буду. Завдяки візерунку тканини все одно ніхто не порахує шви:-)
Натомість, я рада, що не залишилося жодних вартих уваги клаптиків. Щоразу такі проекти спричиняють думки про людей, які купують готові речі і у них ніколи не болить голова про те, де зберігати рештки тканини. Тож цього разу  мені так само пощастило і це чудово.

1 May 2017

Herringbone Choker, or Quick Project - Quick Post :-)

It is exactly what it seems to be - quick and simple without much reasoning or pangs of creativity project:-) To bead a necklace to make a set with the bracelet and the earrings took few hours but it was just mechanic repeating of the same movements. So nothing complex... if only the beader doesn't look out of the window or try to think over the next project at the same time:-) But nevertheless the outcome is quick and pretty enough.Чокер в техніці ндебеле, або Швидкий проект - швидкий допис:-)

Він саме такий яким здається - швидкий і простий проект, без усілякого там мудрування та творчих мук:-) Сплести намисто  в пару до сережок та браслета зайняло певний час, але це був просто механічний повтор одних і тих самих рухів. Тож нічого складного... якщо тільки майстриня водночас не намагається дивитися у вікно або обмірковувати наступний проект:-) Проте - результат все одно швидкий і доволі гарний.
So the idea is the same as for the bracelet and the inspiring tutorial is the same. The only difference one added rondelle instead of three in every motif and the length of the piece.
Отже ідея та надихаючий майстер клас ті самі що і для браслета. Різниця лише в додаванні одного ронделю замість трьох в кожному мотиві та в довжині виробу.

30 April 2017

Flower of Chaos Earrings

If my previous project could be named mystic on the obvious reason of my perception of the bracelet's pattern, this one is even more mysterious... I'd rather call it of chaotic origin because these earrings were created in some puzzling way:-)
As it often happens with my jewelry, the bracelet wanted a pair of earrings not to feel alone. And I couldn't help making that, firstly because I like making earrings and secondly, because I had enough leftover materials to make a set... or two:-)Квітка хаосу (сережки)


Якщо мій попередній проект можна було назвати загадковим з простої причини мого сприйняття моделі того браслету, то цей ще більш загадковий... я б навіть назвала його народженим з хаосу, тому що ця пара сережок була створена в якійсь незбагненний спосіб:-)
Як це часто трапляється з моїми прикрасами, браслет
зажадав собі до пари сережки, щоб не почуватися самотнім і я не могла їх не зробити по-перше, тому що мені подобається робити  сережки, а по-друге, тому що у мене залишилося достатньо матеріалів, щоб зробити набір...або два :-)
How it was. I thought as the bracelet was made in herringbone, the natural idea is to make the earrings in the same technique. I have enough experience to understand that using a simple scheme of the alike flower and changing the number of seed beads between the "bones", anybody can make a lot of different flowers on own taste. I've got such flower (the colour of the beads is not right, they are not lilac but almost dark purple in real).

Як це було. Я подумала, оскільки браслет зроблений в техніці "ндебеле", то природно і сережки зробити в такій самій техніці. У мене вже достатньо досвіду, щоб розуміти, що використовуючи схему подібної квітки та змінюючи кількість бісерин між "парами" ндебеле, можна наплести багато різних квіточок на власний смак. У мене вийшла така квітка (колір бісеру на фото не відповідає дійсності, в житті він не бузковий, а майже темно-фіолетовий).


Then I thought that flower had nothing in common with my bracelet except the red seed beads. So yet I came back to the same materials and made the different element which  immediately was decided to use for some necklace.
Потім я подумала, що ця квітка не має нічого спільного з браслетом крім червоного бісеру. Тож я все ж таки використала ті самі матеріали і зробила новий елемент, який одразу ж було вирішено залучити до виготовлення якогось намиста.
Then I suddenly remembered about few small, 8 mm, purple rivolis in my stash. They turned out to match perfectly the prepared materials and I bezeled them like in this project.Потім я раптом згадала, що у мене десь є декілька маленьких, 8 мм, ріволі фіолетового кольору. Вони чудово підійшли до підготованих матеріалів і я їх оплела як в цьому проекті.One of the rivolis I used as a middle for the herringbone flower... A new one, made in quite chaotic way. I started beading the petals from the loops of four seed beads. Then I beaded few more rows from the back of the petals to make it... fluffier. But the flowers actually don't have exact pattern because I didn't add the beads step in step. I also enlarged the petals adding the beads between the "bones". So the final flower is not perfectly shaped but it is what I like about it, no symmetry.


Один з ріволі я використала як серединку для квітки ндебеле... Вже нової, зробленої в доволі хаотичний спосіб. Почала плести пелюстки ндебеле з дужок в 4 бісерини. Потім сплела ще декілька рядів розпочавши зі зворотньої сторони пелюсток, щоб квітка була пишнішою. Але, насправді, квітки не мають певної схеми, тому що я не додавала бісерини однаково. Також для розширення пелюсток додавала бісерини між "парами" ндебеле. Тож остаточна квітка не має досконалої форми, але це мені в ній і подобається, жодної симетрії.


Of the all the work the most complex part was to compile all the elements... mostly I mean joining the flower to the rest. I am still not sure if I made it properly: I haven't tried on the earrings yet, as I had no choice but stick the flower to the earring bases and the glue is not dried yet. And because of the wrong free shape of the flower it was not easy to find the way to make the loop to add the dangles.
So if I have nice outcome, I'll only know tomorrow... or, to be exact, today in the morning:-)
Найскладнішим етапом в усій роботі виявилося з'єднання всіх елементів, переважно маються на увазі приєднання квітів до решти. Все ще не впевнена, що зробила це правильно: я ще сережки не міряла - оскільки у мене не було вибору крім як приклеїти квіти до основ сережок, а клей ще не висох. А через неправильну вільну форму квітки, було нелегко зробити петлю, щоб додати підвіски.
Тож чи матиму гарний результат, буде відомо лише завтра...чи точніше, сьогодні вранці:-)