About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

24 June 2018

Lattice Earrings


One more earrings to make a set with one of the previous projects... I guess it is the right time to start making the dresses all this jewelry meant to match :-)
The earrings are different in style but made with the same materials as my Lettuce Bracelet, and this time the piece does remind a lattice :-) 


Сережки "Решітка"

Ще одні сережки для завершення набору, цього разу з одним із браслетів, з попередніх проектів... Думаю, саме час зайнятися сукнями, для яких всі ці прикраси призначені :-) Сережки відрізняються стилем, але зроблені з тих самих матеріалів, що і мій браслет "Салатик" і цього разу виріб і справді нагадує решітку :-)The pattern by Marcia Decoster from Beadwork magazine April/May 2016. I already made few things with this technique so it was not very hard work but required attention.
I followed the charts with only difference - for the embellishment used rondelles 2x3 mm.Модель від Marcia Decoster з журналу "Beadwork", квітень/травень 2016. Я вже зробила декілька речей в цій техніці тож робота була не дуже важка, але потребувала уваги.
Все робила за схемами з єдиним виключенням - для декору використала ронделі 2х3 мм.

Such a bright and, at the same time, airy accessory looks very cheerful and vivid like a nice spring or summer day itself :-)

Такий яскравий, але при цьому легкий, аксесуар виглядає дуже свіжим і безжурним як і сам гарний весняний чи літній день :-)  

20 June 2018

Sugared Buds Earrings :-)


I've already beaded few items that need earrings to complete the sets... But either I had no inspiration or time or wanted to make something unique, or just don't need them right now, I haven't made any pair up to now... The reasons of the postponing can be a lot :-)
However, after making the lariat I yet cut the dress for it to complete the outfit. So, while the materials are on my beading board, I spent today creating these earrings. I thought if the liane could have buds, they would probably look like that.Сережки "Зацукровані бруньки" 


Вже сплела декілька речей, які потребують сережок. щоб утворити набори... Але чи то не було у мене натхнення чи часу чи воліла зробити щось унікальне, або просто не було в них потреби, до сьогодні так і не зробила жодної пари... Причин відкладати справи може бути багато :-)
Проте, після виготовлення ларіату я все ж таки покроїла сукню яку він призначений доповнювати. Тож, поки всі матеріали у мене на дошці, весь день провела створюючи ці сережки. Я подумала, що якби ліана мала бруньки, вони б виглядали приблизно ось так.For the earrings I used 11.0 cut beads and 10.0 seed beads of two colours both, 15.0, a pearl and crystal drops. I am not sure it is worth describing all the way of the beading because there is nothing unusual here and I just combined few known available techniques.

Для сережок використала рубку 11.0 і бісер 10.0 двох кольорів кожний, бісер 15.0, перлину, кристальні краплі. Не впевнена, що варто описувати весь процес плетіння, тому що нічого незвичного тут немає, я просто скомбінувала декілька відомих і доступних технік.


Buds beaded with herringbone stitch. I put a pearl inside to get some weight for the earring as I like to feel it in the ear. But the construction is stiff enough without it as well. Бруньки сплетені у техніці "ндебеле". В середину вставила перлину, щоб сережка отримала вагу, бо мені подобається відчувати сережку у вусі. Але конструкція доволі жорстка і без неї.


The stamens are a simple fringe. It takes time to choose the right length and density of it. But it is better to experiment before joining all the details than to remake all the earring after it is ready.
Тичинки - прості "корали". Щоб визначитися з правильною довжиною і щільністю декору, варто витрати час. Але краще поекспериментувати до того як з'єднувати всі деталі ніж потім переробляти готовий виріб. Summer here is hot and mostly people are inclined to take off as much clothes as possible than to put it on. It means I wear necklaces very rarely in summer. But as the set is pretty delicate, I hope it will become an exception.

Літо у нас спекотне і люди переважно намагаються зняти з себе побільше одягу, а не вдягти. Це означає, що я дуже рідко одягаю намиста влітку. Але, оскільки набір вийшов негроміздким, сподіваюсь, він стане виключенням.


18 June 2018

Sugared Liane Lariat :-)


If I made this lariat in winter, the liana surely would be called "frozen" but as it is 30 degrees above zero outside, it mostly reminds some candy made in a Caramel House so got the name "sugared" :-)
Making lariats are good idea when you want to experiment with different spirals and, especially, their embellishments. This one I made by the sample but couldn't help improvising enough. The initial idea and the pattern belongs to Kelly Wiese.Ларіат "Зацукрована ліана" :-)

Якби зробила цей ларіат взимку, то ліана вже напевно називалася б " замерзлою", а на вулиці  +30 за Цельсієм, то вона більше нагадує якусь цукерку виготовлену у Майстерні Карамелі :-)
Плетіння ларіатів гарний ідея, якщо хочеться поекспериментувати з різними видами джгутів і, особливо, з їхнім декором. Цей я зробила за зразком, але не могла не імпровізувати. Початкова ідея і модель належать Kelly Wiese.
First modification concerned the leaves. I made less rows because I used cut beads and 10.0 seed beads instead of the required so, if following the pattern, the leaves would be very big and awkward.
Перша зміна стосувалася листя. Зробила менше рядочків, оскільки використовувала рубку і бісер 10.0 тому, тому, якщо слідувати інструкції, листя вийшло б дуже великим і недолугим.
Next change was for stamens. Because of the same reason I changed fringe for the corals :-) In this way the stamens look airy and light even made with cut beads.
The length of the desirable connection was defined with a simple arranging of leaves.Наступна зміна стосувалася тичинок. З тієї ж самої причини замість "китиць" я зробила "корали" :-) Так, навіть зроблені з рубки, тичинки виглядають легкими і граціозними.
Бажану довжину з'єднання визначила простим впорядкуванням листя.
The slide is a real jewel in the pattern but I decided to make it as plain as possible. So used only 10.0 seed beads.Кільце - справжня прикраса в моделі, але я вирішила зробити як можна непомітнішим, тому сплела з бісеру № 10.0.And here it is. The shining lariat making think about candies and pleasant days, for example, in Chernivtsi, where the photo of the Caramel House was taken :-)

Ось і він. Блискучий ларіант, що навіює думки про цукерки та приємні дні, наприклад у Чернівцях, де було зроблене фото Майстерні карамелі :-)

12 June 2018

Lettuce Bracelet :-)The garden theme is going on in this post as the beautiful roses are not the only plants growing in front of my parents' house. There are also some fruit and vegetables and they look pretty decorative, too:-)
This cute bracelet from Carol Wilcox Wells in Beadwork June/July 2011 attracted my attention at once. However, with its salad green colours and curvy net it spelled not the image of Lattice but Lettuce which enlivens our meals with long awaited natural vitamins and fresh taste.
But, of course, your associations can be different :-)


Браслет "Салатик"

Тема садочка продовжується в цьому дописі оскільки прекрасні троянди не єдині рослини на ділянці у моїх батьків. Ще є трохи овочів і фруктів і деякі з них виглядають доволі декоративно :-)
Цей милий браслет від Carol Wilcox Wells  в журналі "Beadwork" June/July 2011 одразу привернув мою увагу. Проте, своєю кольоровою гамою і вигнутою сіткою навіяв думки не про садову решітку, а про зелений салат з городу, який так пожвавлює нашу їжу довго очікуваними натуральними вітамінами та свіжим смаком.
Але, безумовно,  у тебе можуть бути інші асоціації :-)


The first part, lattice itself, was easy and quick for me but the second, net chain, was confusing.. maybe because, the TV was on while I was beading :-) When making the latter I used mostly word descriptions than charts although it is not typical for me, I cannot remember any other occasion when it was. Charts are all for me in any kind of needle work.
The pattern requires much attention indeed. Besides, I must admit the tension is very important here. 

Перша частина браслету, решітка, далася мені легко і швидко, а друга, ланцюжок-сітка, забаламутила всю голову... можливо тому, що, поки я плела, був увімкнений телевізор :-)
Поки нанизувала сітку користувалася переважно описом замість схеми хоча для мене це зовсім не схоже, не можу згадати якійсь інший випадок, коли так відбувалося. Схеми для мене - це все, в будь якому виді рукотворів.
Модель потребує великої уваги. Крім того, маю визнати, дуже важливе натягнення нитки.
As always the sewing took a lot of time. To sew it neatly I even pin the parts to have less or more equal rounds of the chain. The loop of the clasp is made the designer's but the bar was made usual.
Як завжди зшивання зайняло багато часу. Щоб зшити охайно, довелося навіть сколоти частини булавками, щоб отримати більш менш рівномірні кола з ланцюжку. Петлю я застібки я зробила як у дизайнерки, а поперечку зробила звичайну.

The bracelet is as beautiful as I expeceted it to be so I am very glad with the result.
Браслет такий гарний, як я і очікувала тож дуже задоволена результатом.

10 June 2018

Fitted Blouse, or Breakfast in the Garden
It is the second project (after this dress) inspired by my parents' garden beauty and, if to be exact, the very time of first roses' blossoming, they are usually three during the season. This time also is perfect to start having meals outdoors especially in the morning at weekend when nobody is in hurry, the air is fresh and full of gentle warmth and while sitting at the table you enjoy the view of the splendid blossoming. Such moments are the best to remind myself one of my granddad's proverbs "As long as one is at the table as long he is in Paradise"... 
But not everything and always is so quick as I like to tell... or try to tell :-) I cut the blouse in May after my trip to Actovy Canyon because suddenly remembered that shirts used to be my favourite clothes and I surely didn't mind having a couple more of them. But while I was finding the time to sew the blouse, the roses almost faded away so you can enjoy the view of the blossoming separately from my project :-)
The second source of inspiration was the projects of my Burda's friends, who already made these blouses and thanking to that I decided the model is worth making indeed.


(All about earrings is here
about the necklace is here)


Прилягаюча блузка, або Сніданок у садочку

Після цієї сукні це мій другий проект натхненний красою садочка моїх батьків і, якщо вже точно казати, винятковим часом першого цвітіння троянд, яких буває зазвичай три за сезон. Цей час також найкращий для перших сніданків на подвір'ї, особливо ранком вихідного дня, коли ніхто нікуди не поспішає , повітря свіже і наповнене лагідним теплом і, поки сидиш за столом, насолоджуєшся пишним цвітінням.  В такі моменти завжди дуже доречно згадується одна з улюблених приказок мого дідуся " Скільки, стільки і в раю"...
Але не все і не завжди так швидко відбувається як я люблю розповідати... чи то намагаюся розповідати :-) Я покроїла блузку у травні після моєї подорожі до Актового Каньйону, коли я раптом згадала, що сорочки колись були моїм улюбленим одягом і я б не проти мати ще двійко-трійко. Але поки я шукала час на пошиття, майже всі троянди вже відцвіли, тож насолодитися видом на садочок можна окремо від мого проекту :-)
Другим джерелом натхнення були проекти моїх подруг з сайту Burda, які вже таких блузок нашили і завдяки чому я і вирішила, що таку модель і справді варто зробити.


(Все про сережки тут
про намисто - тут)

The blouse #117 from Burda 9/2013. It rarely happens when I don't save fabric for the sewing but this time I used all the length suggested in the magazine because my fabric was 135 cm wide. It is not worth mentioning that I noticed it only when cutting :-)
It is stripy stretch cotton. I didn't match the stripes because they are very thin and I didn't want to break the construction because the blouse fits very well in this way.


Блузка 117 з Burda 9/2013. Це рідко трапляється, щоб я не зекономила тканину для пошиття, але цього разу всю довжину, запропоновану в журналі, було використано, тому що моя тканина 135 см завширшки. Думаю, не варто згадувати, що помітила я це лише коли кроїла :-)
Це смугаста еластична бавовна. Смужки я не підбирала, тому що вони дуже тоненькі і мені не хотілося порушувати конструкцію, тому що блузка має прилягання такою як вона є.Generally, the sewing was not very simple, I made mistakes and remade some details few times. So cannot give advises. Some tips... maybe.
To bend the inner side of the front facing it is worth to make shorts cuts along the facing. In this way the seam will be even without any gathering.
Пошиття не було надто простим, я робила помилки і деякі деталі переробляла по декілька разів. Тож поради давати не можу. Хіба що якісь прийомчики... можливо.
Щоб підвернути внутрішній край обшивки переду, варто зробити короткі надрізи вздовж краю.Таким чином, шов буде рівним без зізборювань. 
I cut detail #11 as a single one to provide the fitting made the dart from the waist.
Деталь №11 я покроїла без шва, а для прилягання від талії зробила витачку. 
The bands are sewed to the sides so if they suddenly untie, like in my photo, the blouse stays where it is.
Пояси втачуються в бокові шви, тож якщо вони раптом розв'яжуться, як на моєму фото, блузка залишиться там де і була.
The collar is sewed as always, at first to the wrong side and then to the right side of the blouse. Both seams by the machineКомір пришивається як завжди, спочатку до зворотньої сторони блузки, потім до лицевої. Обидва шви на машинці.


I was surprised with too long sleeve's cup. I had to gather it by the sewing machine stitching, I do this very rarely. Maybe I was sleepy when traced the pattern and was wrong with the size.
Generally the gathering along the sleeve's cups wouldn't the blouse but I didn't want it. After steaming it got better look.Мене здивував занадто довгий окат рукава. Довелося зборити його на машинці, що я роблю дуже рідко. Можливо я була сонна, коли малювала викрійку і помилилася з розміром.
Взагалі, призборювання по окату рукава не зіпсувало б блузки, але мені такого не хотілося. Після відпарювання, вигляд покращився.

27 May 2018

Raglan Top, or River Picnic

The end of a school year is always featured with two dominant feelings which give the bunch of many other ones. The first of them is, no doubt, eager awaiting of so close and desirable holiday and the second is awareness of plenty of work that must be done in few weeks to let you enjoy the piece and freedom. Obviously these feelings are in conflict :-) The long warm days strengthen both of these feelings and make you use any chance to avoid the contradiction at least for awhile. To spend time outdoors is a great treatment for the situation. So a couple of days ago me and several colleagues were planning a picnic on the bank of the river. To enjoy the event even more, I thought it would be good to wear something reflecting the mood and the place. Of course, I had in my stash matching fabric meant right for such an occasion. The quickest project for such an incident was to make a top. It was done quicker than said but, unfortunately, the picnic was postponed for indefinite time, what in this case, more likely, means "forever". Next day, instead of the picnic, I went to theatre with my friends but yet I have a top. And its idea does express my wish to spend time in silence on the as empty as possible river bank or seashore where only the sounds  of splashing and swashing water are heard... well... maybe... I don't mind hearing some birds twittering as well :-)


(All about earrings are here, the bracelet - here;
все про сережки - тут, про браслет - тут)


Топ з рукавом реглан, або Пікнік біля річки


Кінець шкільного року завжди характеризується двома головними відчуттями, які, в свою чергу, народжують ще купу інших. Перше з них це, безумовно, нетерпляче очікування такої близької і такої бажаної відпустки. А друге - усвідомлення кількості роботи, яку треба виконати за декілька тижнів, щоб дозволити собі насолоджуватися спокоєм і свободою. Вочевидь ці два почуття знаходяться у вічному конфлікті :-)
Довгі теплі дні посилюють ці почуття і примушують скористатися будь якою можливістю, щоб уникнути протиріччя хоча б ненадовго. Добре допомагає при цьому час проведений десь поза міських вулиць. Тому пару днів тому я і декілька моїх колег запланували влаштувати пікнік на березі річки. Щоб задоволення було повним, я надумала собі вдягти щось таке, що відображало б настрій і місце. Звісно, в запасі у мене була тканина наче створена для такого випадку. Найшвидшим проектом для такої події стало пошиття топу. Справу було зроблено швидше ніж сказано але, на жаль, пікнік було відкладено на невизначений час, що в цьому випадку означає назавжди. Замість пікніку, наступного дня, я пішла з друзями в театр, але футболка у мене все ж таки є. Ідея цього виробу справді виражає моє бажання побути в тиші на як-тільки-можливо-безлюднішому березі річки або моря, де чути лише плескіт хвиль... ну... добре... нехай і пташки трохи поспівають :-)The pattern 126 from Burda 2/2013. I chose it mostly because of the sleeves that remind the waves and give loose fitting, that is very pleasant on a hot day.
The fabric was probably bought in winter a couple of years ago. Sometimes they sell  pieces of border fabrics, in my case it is knits, that are good to sew some small item, a top or a skirt.Модель 126 з Burda 2/2013. Вибрала її переважно через форму рукавів, що нагадують хвильки і створюють вільне прилягання, це дуже приємно у спекотний день.
Тканину було куплено, скоріш за все, пару років тому взимку. Іноді продаються купонні тканини, в моєму випадку трикотаж, з яких можна пошити невеликі вироби, топ або спідницю.The sewing itself is quick and simple so there are no any special tips. The neck hole I processed with the band but folded it at once. In this case it is better to cut the seam allowance along the neck hole in different way, the ready edge will be thinner.

Саме пошиття дуже просте і швидке тому особливих порад немає. Виріз горловини я обробила бейкою, але одразу склала її вдвоє. В цьому випадку, щоб готовий край був тонший, припуски на шви по зрізу горловини краще підрізати по-різному.


21 May 2018

Fringe Earrings, or East Trace V

If the traces I, II, III and IV are observed in the item of clothes, this new one belongs to the item of jewellery :-) Obviously the rope deserves to be paired with some earrings to feel happy :-) I didn't want to postpone making them as I had all the materials in the stash and this fact quite often plays crucial role when choosing what to make next. 
Although the initial idea of the earrings had nothing in common with One Thousand and One Night fairy-tales, the outcome, on unknown reason, surely does:-) Сережки з китицями, або Східний слід V


Якщо сліди І, ІІ, ІІІ та IV можна відстежити в предметах одягу, то цей новий належить  прикрасі :-) Вочевидь джгут заслуговував на пару сережок, щоб почуватися щасливим :-) Я не хотіла відкладати їхнє виготовлення оскільки мала всі матеріали під рукою, а цей факт доволі часто стає вирішальним у виборі наступного проекту.
Хоча початкова ідея сережок і не мала нічого спільного з казками "Тисячі і однієї ночі" якось так вийшло, що кінцевий продукт вже точно з тієї книжки :-)The idea was to use a big bead and make some fringe. At first I couldn't invent how to unite them. So at first just bezelled the bead by this tutorial from Sara Spoltore.
Then added a loop of 4 seed beads and then added the fringe. The bead was beaded with the fishing line, the fringe - with the thread.Ідея була використати велику намистину і зробити китиці. Спочатку не могла вигадати як їх поєднати, тому просто оплела намистину за цим майстер класом від Sara Spoltore.
Потім додала петлю з 4 бісерин і потім вже визначилася з китицями. Намистину оплетено на ліні, китиці - на нитці.