About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

30 April 2017

Flower of Chaos Earrings

If my previous project could be named mystic on the obvious reason of my perception of the bracelet's pattern, this one is even more mysterious... I'd rather call it of chaotic origin because these earrings were created in some puzzling way:-)
As it often happens with my jewelry, the bracelet wanted a pair of earrings not to feel alone. And I couldn't help making that, firstly because I like making earrings and secondly, because I had enough leftover materials to make a set... or two:-)Квітка хаосу (сережки)


Якщо мій попередній проект можна було назвати загадковим з простої причини мого сприйняття моделі того браслету, то цей ще більш загадковий... я б навіть назвала його народженим з хаосу, тому що ця пара сережок була створена в якійсь незбагненний спосіб:-)
Як це часто трапляється з моїми прикрасами, браслет
зажадав собі до пари сережки, щоб не почуватися самотнім і я не могла їх не зробити по-перше, тому що мені подобається робити  сережки, а по-друге, тому що у мене залишилося достатньо матеріалів, щоб зробити набір...або два :-)
How it was. I thought as the bracelet was made in herringbone, the natural idea is to make the earrings in the same technique. I have enough experience to understand that using a simple scheme of the alike flower and changing the number of seed beads between the "bones", anybody can make a lot of different flowers on own taste. I've got such flower (the colour of the beads is not right, they are not lilac but almost dark purple in real).

Як це було. Я подумала, оскільки браслет зроблений в техніці "ндебеле", то природно і сережки зробити в такій самій техніці. У мене вже достатньо досвіду, щоб розуміти, що використовуючи схему подібної квітки та змінюючи кількість бісерин між "парами" ндебеле, можна наплести багато різних квіточок на власний смак. У мене вийшла така квітка (колір бісеру на фото не відповідає дійсності, в житті він не бузковий, а майже темно-фіолетовий).


Then I thought that flower had nothing in common with my bracelet except the red seed beads. So yet I came back to the same materials and made the different element which  immediately was decided to use for some necklace.
Потім я подумала, що ця квітка не має нічого спільного з браслетом крім червоного бісеру. Тож я все ж таки використала ті самі матеріали і зробила новий елемент, який одразу ж було вирішено залучити до виготовлення якогось намиста.
Then I suddenly remembered about few small, 8 mm, purple rivolis in my stash. They turned out to match perfectly the prepared materials and I bezeled them like in this project.Потім я раптом згадала, що у мене десь є декілька маленьких, 8 мм, ріволі фіолетового кольору. Вони чудово підійшли до підготованих матеріалів і я їх оплела як в цьому проекті.One of the rivolis I used as a middle for the herringbone flower... A new one, made in quite chaotic way. I started beading the petals from the loops of four seed beads. Then I beaded few more rows from the back of the petals to make it... fluffier. But the flowers actually don't have exact pattern because I didn't add the beads step in step. I also enlarged the petals adding the beads between the "bones". So the final flower is not perfectly shaped but it is what I like about it, no symmetry.


Один з ріволі я використала як серединку для квітки ндебеле... Вже нової, зробленої в доволі хаотичний спосіб. Почала плести пелюстки ндебеле з дужок в 4 бісерини. Потім сплела ще декілька рядів розпочавши зі зворотньої сторони пелюсток, щоб квітка була пишнішою. Але, насправді, квітки не мають певної схеми, тому що я не додавала бісерини однаково. Також для розширення пелюсток додавала бісерини між "парами" ндебеле. Тож остаточна квітка не має досконалої форми, але це мені в ній і подобається, жодної симетрії.


Of the all the work the most complex part was to compile all the elements... mostly I mean joining the flower to the rest. I am still not sure if I made it properly: I haven't tried on the earrings yet, as I had no choice but stick the flower to the earring bases and the glue is not dried yet. And because of the wrong free shape of the flower it was not easy to find the way to make the loop to add the dangles.
So if I have nice outcome, I'll only know tomorrow... or, to be exact, today in the morning:-)
Найскладнішим етапом в усій роботі виявилося з'єднання всіх елементів, переважно маються на увазі приєднання квітів до решти. Все ще не впевнена, що зробила це правильно: я ще сережки не міряла - оскільки у мене не було вибору крім як приклеїти квіти до основ сережок, а клей ще не висох. А через неправильну вільну форму квітки, було нелегко зробити петлю, щоб додати підвіски.
Тож чи матиму гарний результат, буде відомо лише завтра...чи точніше, сьогодні вранці:-)

No comments:

Post a Comment