About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

30 July 2016

Polka Dots Blouse, or Misterious Play


The other days I unexpectedly got two free tickets to so called mono-theatre. Such a theatre means that only one actor is on the stage and he/she must be professional and talented enough not to make you leave the hall before the play finishes. Obviously it was not a formal visit to classic academic theatre, besides, it is yet summer and very hot here. So I just used the occasion to make a new simple and quick project. 
As the tickets were presented by my cousin who is not interested in theatre at all, the name of the play remained a mystery for me and my friend until our arrival to the performance.


Блузка в горошок, або таємниці психоаналізу :-)


Днями мені несподівано дісталися два безкоштовні квитки до так званого моно-театру. Такий театр означає, що лише один актор знаходиться на сцені і він/вона має бути достатньо професійним і талановитим, щоб не примусити тебе залишити зал ще до закінчення вистави. Вочевидь це не був формальний візит до класичного академічного театру, крім того зараз все ж таки літо і тут дуже спекотно. Тому я просто скористалася приводом, щоб швидко пошити якусь просту річ.
Оскільки квитки мені подарувала двоюрідна сестра, яка геть не цікавиться театром, то назва п'єси залишалися таємницею для мене і моєї подруги аж до нашого прибуття на виставу.The blouse #105 from Burda 2/2016. The nice issue, by the way, I've already made three items from it (Dress #112,  Blouse #108) and am planning not less than two more. The money are not wasted:-)Блуза 105 з Burda 2/2016. Гарне число, до речі. Я пошила з нього вже три речі (Сукня 112, Блуза 108) і планую ще не менше двох, тобто гроші - не викинуті:-)


I feel my story will go on longer than the sewing of the blouse:-) And it only confirms that it is really quick sewing. Besides, you shouldn't think about the apparel's fitting at all. The only problem concerning fitting - the blouse is very loose (ideal for hot weather!) and it can waggle on the shoulders and untuck from the skirt or pants so choose the longer variant to avoid the latter to some degree.


Відчуваю, що моя розповідь буде довшою за пошиття блузки:-) І це лише доводить, що проект і справді швидкий. Крім того, зовсім не треба думати про посадку виробу на фігурі. Єдина проблема, що стосується посадки - блуза дуже вільна (ідеальна для спеки!), тому може не триматися на плечах і висмикуватися зі спідниці або штанів, тому обирай довший варіант, щоб до певної міри уникнути хоча б останнього.And a couple of sewing notes. Firstly, I omitted the slit on the back as the only function of it is to make the sewing complex and the blouse has enough big neck hole to put it on.
Secondly, I top stitched the yoke, arm hole seams and the neck hole as well.


І пара штрихів щодо пошиття. По-перше я відмовилася від розрізу на спинці оскільки єдине його призначення - ускладнити пошиття блузи, яка має достатньо великий виріз горловини, щоб її вдягати.
По-друге, я відстрочила шви притачування кокеток, втачування рукавів і вирізу горловини.The short sleeve turned out to be long anyway for me. So I cut all the sleeve's hem seam allowance (in my case it was 5 cm instead of the magazine's 9 cm) and then rolled  4 cm from a new edge. (On the photo the initial length).
Короткий рукав виявився для мене все одно надто довгим. Тому я зрізала весь припуск на на підгинку рукава (в моєму випадку це було 5 см замість журнальних 9 см) і вже потім підігнула чотири см від нового краю. (На фото початкова довжина).


If the fabric is natural and not as smooth as silk, when processing the hems, you can at first press the seam allowance for 0/5 - 0.7 cm instead of basting. And then draw the final line of the hemming from the fold and then baste (or press) and stitch the seam allowance.
Якщо тканина натуральна і не шовковисто- гладенька, коли обробляєш низ, можна спочатку підвернути припуск на підгинку низу на 0,5-0,7 см і припрасувати її замість заметування. А потім вже від згину намітити кінцеву лінію низу, замітати (або припрасувати) і застрочити припуск.And the turned up cuff.  If to make it too wide and even to sew it to the sleeve with slip stitch (as recommended in the instruction) but your fabric is pretty heavy, it will not "stick" to its spot. So for me the better idea is to make the cuff narrower (mine is about 3.5 cm) and I always sew it to the sleeve (as here, or pants if they have it) seam in seam. It can be good support for slip stitches:-)Тепер відворот. Якщо зробити його надто широким і навіть пришити до рукава потайними стібками (як це рекомендовано в журналі), але твоя тканина доволі важка, він не триматиметься на місті.  Тому для мене кращий варіант - зробити його вужчим (у мене десь 3,5 см) і я завжди просто пришиваю його до рукава шов у шов.  Це може бути гарною підтримкою для потайних стібків:-)
That's all: few hours and the outfit is ready. The necklace and the earrings are great pair for the blouse:-) On the photo the blouse is combined with  skirt #105 from Burda 02/2014 made two years ago.
P.S. And what about the play? It turned out to be Gentle Creature by F.M. Dostoyevsky so not let me fall in depression after the performed session of psychoanalysis, my outfit was quite helpful with its cheerfulness :-)


Ось і все: декілька годин і блузка готова. Намисто і сережки - чудова пара до обновки:-)  На фото блузку скомбіновано зі спідницею 105 з Burda 02/2014, яку я пошила два роки тому.
P.S. А щодо п'єси... Нею виявилася "Кроткая" за Ф.М. Достоєвським, отже, щоб мені не впасти в депресію після години сценічного психоаналізу, моє вбрання ще й допомогло своєю життєрадісністю:-)

29 July 2016

Hexagon Peyote Pendant

The sea story is going on and today it is represented with the Hexagon Pendant that makes up a set with the earrings from the previous post.
Funny thing with my bead weaving happens. My favourite kind of jewelry to wear is earrings but after starting this hobby it became clear that necklaces are main consumers of my creativity:-) And, of course, if the necklace catches the eye a lot, the earrings should be less remarkable and more modest in shapes and sizes. So this time I yet started with the earrings and my idea was to make the pendant more delicate and simpler to balance the set. I guess I managed.


Мозаїчний шестикутник (кулон)


Морська історія триває і її продовження сьогодні представлене Шестикутним мозаїчним (пейоточним) кулоном, який утворює набір із сережками з попереднього допису.
Кумедна річ відбувається з цим моїм нанизуванням. Мій улюблений вид прикрас, який я переважно волію носити, - сережки, але занурившись у це моє захоплення, стало зрозуміло, що намиста - головні споживачі моєї творчості:-) І, звісно, якщо намисто впадає в очі, то сережки мають бути менш яскравими і більш скромними за розмірами і формами.. Отож цього разу я розпочала із сережок, а кулон було задумано зробити більш простим і делікатним, щоб врівноважити набір. Здається, мені вдалося.To make a pendant I used my first biggest hexagon from the previous project and made one more the smallest exactly like the one for the earrings. Then sewed them together only by the middle seed beads (as you see on the photo). As at once I decided to use a simple cotton lace as a rope for the pendant, the last joining stitches were made after the rope was added.Щоб зробити кулон я використала мій перший найбільший шестикутник з попереднього проекту і зробила ще один найменший, такий самий як для сережок. Потім зшила обидва шестикутники лише по середнім бісеринам (як видно на фото). Оскільки одразу вирішила, що намисто триматиметься на простому бавовняному шнурку, то останні з'єднувальні стібки були зроблені вже після того, як прикріпила шнурок.To embellish the pendant and give it some some extra sparkling, I added two big crystal beads.
And as the rope is long enough, this time I omitted any clasp at all, just tied the ends of the rope.
Щоб прикрасити кулон і надати йому ще трохи мерехтіння, додала два великих кристали.
Оскільки шнурок достатньо довгий, цього разу я вирішила обійтися без жодної застібки і просто зв'язала його кінці вузликами.

It's hard to express how much the sea inspires:-))

Як все ж таки море надихає:-)

28 July 2016

Red Skirt, or Tomato Season:-)

How to look hot if you mostly look sweaty at this time of year?...:-) Very simple: just make and wear something red and a lot of fails in your appearance will be indulged. Even when looking at your reflection in this outfit in the mirror you remind  yourself a tomato or a chili pepper or both of them together:-)
I had some doubts as for the fabric brightness but then decided to stop hesitating and make what I wanted. The result is nice anyway and the question if I wear the skirt somewhen else except for these pictures, now is not important at all.


Червона спідниця, або сезон помідорів:-)

Як можна привабливо виглядати, якщо переважно о цій порі року виглядаєш спітнілою?...:-) Дуже просто: лише поший і вдягни щось червоне і тоді всі недоліки зовнішності викликатимуть поблажливе ставлення. Навіть якщо розглядаючи себе у дзеркало в такому вбранні, нагадуєш собі помідор або перець чилі або їх обох разом:-)
Були у мене деякі сумніви щодо яскравості тканини, але потім вирішила припинити вагатися і зробити те, що мені хотілося. В будь якому випадку результат гарний, а чи вдягну я ще колись цю спідницю крім як для  цих фото, зараз зовсім не має значення.
Well, the skirt #115 from Burda 2/2016 is my forth item from this issue, the previous one was the Polka Dots Blouse that combines ideally with the skirt. For the sewing I chose sateen stretch for the model but as it is very dense and pretty thick for  summer clothes, had to omit the belt. I liked the detail very much and even cut it but then thought  I hardly would ever wear it so the belt went to leftovers.

Отже, спідниця 115 з Burda 2/2016 - мій четвертий виріб з цього числа журналу, а попереднім була блузка в горошок, яка ідеально комбінується зі спідницею. Для пошиття я обрала сатин з еластаном, але оскільки моя тканина дуже щільна і доволі товста для літньої спідниці, то довелося відмовитися від пошиття паску. Ця деталь мені дуже подобається і я її навіть покроїла, але потім подумала, що навряд чи колись вдягатиму, то пояс пішов у залишки.
During the sewing the first moment I would pay attention to is the processing of the pocket, of course. I won't rewrite the instruction here and hope the pictures will be helpful if anybody is as confused with this detail as I was. Photo 2 represents the placement of the pocket before stitching and the final result - the ready detail (it will be step 7) looks the same.
Перше, на що я б звернула увагу під час пошиття, це, звісно, обробка кишені. Я не переписуватиму тут інструкцію,  сподіваюсь, що фото допоможуть, якщо хтось почуватиметься таким же збентеженим, як і я цією деталлю. Фото 2 представляє розташування кишені перед настрочуванням, кінцевий результат - готова деталь, виглядає так само (це був би крок 7).
Top stitching of the pocket edge is made in two steps: at first top stitch it from the side to the end of the flap not catching the side pocket bag.
Відстрочування краю кишень відбувається в два етапи. Спочатку - відстрочуємо край від бокового шва до кінця клапану кишені без бокової частини.


The second step - go on top stitching from the flap to the waist and catch the side pocket bag.

Другий етап. Відстрочуємо від кінця клапану до талії разом із боковою частиною.
As I omitted the belt and decided to button the skirt, I had to reinforce the top of the front facing with interfacing. Then sewed the facing to the waist edge. 
Оскільки я відмовилася від паска і вирішила застібати спідницю на ґудзики, довелося зміцнити верх обтачки передньої частини. Потім пришила обтачку до зрізу талії.
All the inner edges of the front and waist facings and hem were top stitched. 
I also sewed the loops into the sides to hang the skirt.
Всі внутрішні зрізи обтачок і підгинка низу відстрочені.
Також по боках я вшила петлі, щоб вішати спідницю.

The final touch - making button holes ( two for the upper front and one for the inner front) and sewing the buttons. 

Останній штрих - прорізати петлі (дві для зовнішньої частини переду і одну для внутрішньої) і пришити ґудзики.

26 July 2016

Hexagon Peyote Earrings, or As Thick As Thieves :-)

Although I promised hold the course but turned aside for some time... just a little :-) so let's come back to the sea theme. On the simple reason that the memories about sea rest is still fresh and, fortunately, summer is not over so there is a chance to enjoy seascapes and sea voyages and to luxuriate on the sea waves and get some suntan (every time when buying the sun protection lotion, I think how much one should lie in the sun to use  it fully:-)) In summer at the seaside I always feel as if I am at some festival and am surrounded with inseparable in their eternity bright sun and blue sky and sea...


Мозаїчний шестикутник, або друзі "не розлий вода" (сережки) :-)


Щось останнім часом я ухилилася від морської теми, хоча збиралася не міняти курсу:-) Спогади про морській відпочинок ще яскраві та і літо ще не закінчилося, то можна ще насолоджуватися і морськими пейзажами і прогулянками під вітрилом і без і поніжитися на морських хвилях і позасмагати (щоразу купуючи захисний засіб від сонця питаю себе, скільки ж це треба на пляжі вилежуватись, щоб використати увесь той крем? :-)) Влітку на березі моря завжди відчуваю себе наче на якомусь святі, а оточують мене на ньому нерозлучні у своїй вічності яскраве сонце і синя блакить моря і неба... 
It turns out I am becoming a fan of open shapes and after making a square, diamond and drop, wanted to give a try to a hexagon. The idea for the earrings were found on one of the Pinterest boards.  Then gathered all the materials of blue and yellow colours which I have, finally stopped on cut beads and started combinating. 


Схоже на те, що стаю справжнім любителем відкритих форм. Зробивши квадрат, ромб і краплю, мені захотілося спробувати шестикутник. На ідею для сережок я натрапила на одній з дошок Pinterest.  Потім зібрала всі матеріали жовтого і синього кольорів, які у мене є, зрештою зупинилася на рубці і почала комбінувати.

The first hexagon was made two big for my idea so I left it aside. The second try was better. The smallest hexagon made twice. First time started with blue and the second with yellow. The latter was better choice.


Перший шестикутник виявився занадто великим для моєї ідеї, то я його відклала. Друга спроба була кращою. Найменший шестикутник плела двічі: починаючи із синього кольору та з жовтого. Останній варіант ліпше підійшов.

The ready earrings were too light and seemed to me to be unfinished. So I added a crystal as a dangle both to make them heavier and add some zest:-)


Готові сережки були надто легкими і, як на мене, виглядали якимись незакінченими. Тому я додала кристал як підвіску. І щоб вони стали трохи важчими і щоб  пожвавити враження:-).


And in this way they look now. And sea topic is still actual:-)

 Ось так вони виглядають зараз. А морська тема все ще актуальна:-)

23 July 2016

Stripy Shirt, or Sightseeing TourQuestions about dreams like the questions about romance always take me unawares... And if yet I can't avoid answering, the first what occurs to me is the health for my parents and then those very standard much discussed and parodied (let's remember MissCongeniality) wishes from different kinds of misses about the peace and the medicine from death diseases for all the mankind. Saying without any irony all that is perfect and very noble but everybody has own personal dreams and they are more definite. Probably I have few ones, too, but why it is so hard to talk about them I don't know. Once I even asked Google how to get rid of dreams. And if to generalize all what indifferent Google said, it was "never stop dreaming"... And he doesn't care indeed what is on my mind. So if even soulless Google is much cleverer than I in such questions, then let's muse and dream... 
Смугаста сорочка, або подорож цікавими місцями


Питання про мрії, як і про романтику, частіше за все застає мене зненацька... І коли все ж таки відповіді не уникнути, перше, що спадає на думку - здоров'я для моїх батьків, і потім - якраз ті багато обговорені перекручені  і парадійовані (пригадаймо "Міс Конгеніальність") стандартні побажання усіляких міс про мир та ліки від смертельних хвороб для людства. Все це без всякої іронії і справді прекрасно і шляхетно, але вже напевно особисті мрії у кожного свої власні і більш конкретні. У мене вони теж мабуть є, але чому про них важко говорити, я не знаю. Якось я навіть питала у гугла, як позбутися мрій. І якщо звести в єдине ціле всі відповіді, які я отримала, то безпристрасний гугл сказав, що і думати не слід від них відмовлятись... А йому ж байдуже, що там у мене на думці. Ну, якщо вже і бездушний гугл розумніший за мене в таких питаннях, то що ж, помислимо і помріємо...Тож, Dream, Baby, Dream :-)


The border between available dream and, let's say, unavailable is thin enough. Either it is worthy to define that border or not is person's choice only but for me, not to feel disappointed because of wasted efforts, the aims should be chosen in for an inch, in for a mile if it is possible to say so here. If you are an ordinary person without special chances like me, then let's do gradually from small to big and maybe one day we'll get the great:-)
So I dream mostly about travelling (and possible about love, too, but not this time:-)) And surprisingly I even got into the desired places a couple of times:-) For example, to Czechia ( Prague, Hluboka nad Vltavou, Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Kutna Hora - links to my albums) two years ago or to Khotyn, one of the best preserved Ukrainian fortress, and Chernivtsi  this year.Межа між станом "доступної" мрії і "не забивай дурницями голову" досить тонка. Може і не варто ту межу визначати, але відповідно до нашого прагнення стелити солому на місце можливого падіння не хочеться забагато розчаровуватись. Якщо ти звичайна людина без особливих можливостей, як і я, то діймо поступово - від малого до більшого, а потім, можливо, доберемося і до великого:-)
Отже мрію я переважно про подорожі (можна і про кохання, але не зараз:-)) І як не дивно, декілька разів навіть потрапляла в омріяні місця :-) Наприклад, до Чехії (Прага, Глибока над ВлтавоюЧеський Крумлов,  Карлови Вари, Кутна Гора - посилання на мої альбоми) два роки тому або до Хотина, однієї з найкраще збережених фортець України, та Чернівців цього року.


Besides the above peroration, the mentioned destinations have one more common feature: both times I wore the same shorts - ideal clothes for the travelling and the best shorts I've ever sewed and worn. I made them purposely to visit Czechia by Culottes pattern from Burda 5/2014 with some modifications.
And as I had some fabric left, I thought if I were so lucky with my vacations having the shorts on, probably if to make a shirt, it would bring me some  fortune, too.

Крім попереднього просторікування вище згадані пункти призначення мають ще одну спільність - в обох випадках я вдягала ті самі шорти. Ідеальна модель для подорожі і найкращі шорти, які я колись шила і носила. Я пошила їх спеціально для поїздки до Чехії за викрійкою кюлотів з Burda 5/2014 з деякими змінами.
І оскільки в мене залишилося трохи тканини, я подумала, якщо ці шорти виявилися такими щасливими для тих моїх відпусток, то може сорочка, пошита з тієї ж тканини, теж принесе мені трохи вдачі.

Well, the model #108 from Burda 1/2009 was planned to be sewed long ago. The time came at last. I made it from the same stripy fabric, the blend of linen, cotton and viscose. I shortened the sleeve and it made the shirt good for not very hot but pleasant summer weather to wear.
I also made the single piece placket instead of the stitched.
The magnet on the picture is just to revive pleasant memories:-)

Отже, модель №108 з Burda 1/2009 довго чекала свого часу і нарешті він настав. Сорочку пошито з тієї самої смугастої тканини, суміші бавовни, льону і віскози. Я вкоротила рукава і це зробило вбрання гожим щоб носити не в саму спеку, але в приємну літню погоду.
Я також зробила цільнокроєну планку замість пришивної.
Магнітик на фото - то просто так, для пожвавлення приємних спогадів:-)So the placket is made exactly like for this blouse. I prefer such plackets because its top stitching gatheres the front edge of the detail is much less than its sewing as a separate detail. Besided, the placket stays more flexible because the role of the interfacing is played by an extra layer of the fabric.
Отже планка. Зроблено її так само як і для цієї блузи. Я надаю перевагу таким планкам, тому що відстрочування планки набагато менше стягує край  передньої частини ніж її притачування. До того ж вона залишається більш пластичною, тому що роль прокладки виконує додатковий шар тканини замість клеєвого флізеліну.As my shirt is from stripy fabric, when cutting the pockets and the flaps, check the stripes: they must check with the stripes on the main details. I do this just drawing them on the paper patterns.
Оскільки моя сорочка пошита зі смугастої тканини, то під час крою необхідно контролювати смужки на кишенях і клапанах, щоб в готовому виробі вони збігалися зі смужками основної деталі. Я роблю це просто накресливши їх на паперовій викрійці.


Reinforce the pockets in full with interfacing.
Don't forget to make oblique stitch in the corners to have them neat after turning the details out.Повністю дублюємо кишені.
Не забуваємо робити косий стібок у куточках, щоб вони були охайні після вивертання.
Sew the pockets and flaps in this way.
Пришиваємо кишені і клапани таким чином.
In this way they look in the ready shirt.


Ось так вони виглядають на готовому виробі.

I already told in this project how I sew the collar. All the work I made on the sewing machine. After the collar detail is ready at first I sew the inner part of the collar to the wrong side of the item and then roll the seam allowance and sew the outer part of the collar to the right side of the shirt.


Я вже розповідала в цьому проекті як я пришиваю комір. Всю роботу виконую на машинці. Коли деталь коміра готова, спочатку пришиваю внутрішню частину коміра до звротньої сторони сорочки, потім підвертаю припуск і пришиваю зовнішню частину коміра до лицьової сторони виробу.
The side slits and hem are processed in this way. Firstly when cutting the shirt I added seam allowance for the slit 4 cm (the same as for the hem). So before stitching it is necessary to mark the line and press the first rolling for about 0.5 - 0.7 сm. On the picture you can see it fot the slit and for the hem do the same.Бокові розрізи оброблені таким чином. Перш за все, при розкроюванні я додала припуск на розрізи 4 см, так само як і на підгинку низу. Отже перед початком застрочування треба намітити та припрасувати першу підгинку на 0,5 - 0,7 см. На малюнку ти бачиш як це зробити для бокових розрізів, для нижньго краю робимо те саме.

Then work the corners in the way  they do it for the table cloths.
The technique is pretty known so hope it is clear from the pictures.
Обробляємо кутки так як це робиться для скатертин.
Техніка досить відома, тому сподіваюся з фото все зрозуміло.
Turn the corner out. The rest three corners are processd in teh same way.
After that the hem and slits are ready for stitching.
Вивертаємо куток. Так само обробляємо решту куточків.
Після цього можна настрочувати припуски на розрізи та підгинку низу.


The belt loops are easier to make in this way. Fold the edges of the detail to the centre, press. Then fold in a half, press. Top stitch along the both edges. Cut for three loops.Шлевки для поясу легше зробити так. Скласти до центру краї деталі, припрасувати, скласти ще раз навпіл, припрасувати. Прострочити вздовж обох країв. Розрізати на три частини.

And my shortened sleeve with a false cuff. As the shirt is meant to be worn in summer and I was short of the fabric, I made the false cuff. Probably this technique is known for experienced tailors and I was taught it by my sewing teacher many years ago. So gladly share it here.
First of all you should to define the desired width of the cuff and to add it + 0.5 (0.7) cm for the seam to the length of your sleeve.
І мій вкорочений рукав з фальшивим відворотом. Оскільки сорочку призначено носити влітку та і ткані у мене було мало, я зробила фальшивий відворот. Скоріше за все техніка знайома досвідченим кравчиням, а мене її навчила моя вчитель кравецького ремесла багато років тому. Отже із задоволення нею поділюся.
Перш за все треба визначити бажану ширину відвороту і подовжити на цю ширину викрійку + 0,5 (0,7) см на ширину строчки.

And not to overload the post with writing I made a short video how to work with such a sleeve.

Щоб не перегружати допис писаниною, я зробила коротеньке відео як працювати з таким рукавом.The shirt is very universal and good for combination not only with my favourite shorts but with other things as well and can play a part of a light blazer. For example, it matches red trousers well. To complete the  look I added the necklace and the earrings made last year.

Сорочка дуже універсальна і, крім моїх улюблених шортів, гарно комбінується з іншими речами та може зіграти роль легкого блейзеру. Наприклад, вона гарно пасує до червоних штанів і простого топу. На завершення образу додаю намисто і сережки, які зробила ще минулого року.

18 July 2016

Sea Wheel Earrings, or Hold the Course:-)


Surely, hold the course, or why else the wheel is needed?:-) Everybody can interpret the order in own way and it works both figuratively and literally. The only condition to follow it - to choose the correct direction to move...
And as any outfit is supposed to be uncompleted without a pair of the corresponding earrings and I am entirely in sea topic now so won't postpone making an addition to my last necklace


Сережки "Штурвал", або тримаймося курсу :-)

Авжеж, триматися курсу, бо навіщо ж іще потрібен штурвал?:-) Кожний може тлумачити команду на свій лад і вона працює і в  прямому і в переносному сенсі. Єдина умова слідувати їй - обрати правильний напрямок руху...
І оскільки жодне вбрання не вважається завершеним без відповідної пари сережок, а я зараз цілковито занурена в морську тему, то і не відкладатиму виготовлення доповнення до мого останнього намиста.
The earrings were planned at once with the necklace so some beads were left aside to make them. To make such kind of earrings is the easiest way to feel yourself a designer because it took about 15 minutes to assemble them from any elements you like. No recipe no rights - just stringing in your own way.
 Сережки було заплановано одразу разом із намистом, тому я відклала декілька намистин, щоб їх зробити. Виготовлення таких сережок - найлегший спосіб відчути себе дизайнером, бо лише 15 хвилин підуть на те, щоб зібрати їх з елементів, які тобі подобаються. Жодних рецептів і правил: лише нанизування на власний смак. 

Despite I do beading more than a year already I still strat any of my projects just with common conception and during work add, remove or alternate the components. For example, this time I added orange rondelles to the ready items to get delicate sparkling.
Хоча я займаюся нанизуванням вже більше року, я все ще починаю будь який проект лише із загального задуму і протягом роботи додаю, видаляю, або змінюю елементи. Так цього разу до вже готового виробу були додані ронделі для делікатного блиску.


16 July 2016

Knotted Necklace from the Sea Treasure Box


The only efforts one has to do while relaxing at the sea are to lie in the sun, turn regularly to the other side not to get sunburn of all the body at once and enjoy the sea swimming:-)  If suddenly you get tired of this process, then, of course, a slow walk along the beach can vary your being on the coast... Some people like to gather different pretty stones or seashells or whatever else during such strolls. I did liked doing that when being a child, too, but I can't remember at least one occasion when any of that collected stuff ever became in use and so all those things finished their existence into litter bins. However, now I easily can imagine that sea waves brought to the shore grinded and smoothed by the water pieces of glass. And if to gather them, string on the rope and add some fancy junk which is possible to find around as well, then you get this simple and nice necklace:-)

(The picture of the sea is from my Vodice album)


Вузлувате намисто з морської скарбнички

Єдині зусилля, які доводиться робити на під час морського відпочинку це - засмагати, регулярно перегортатися на інший бік, щоб не попекти все тіло одразу і насолоджуватися морським купанням:-) Якщо раптом відчуєш втому від цього процесу, повільна прогулянка уздовж берега урізноманітнить твоє існування... Декому, мандруючи узбережжям, подобається збирати гарні камінці або мушлі або будь що, що видається цікавим. В дитинстві мені теж таке подобалося робити, але зараз я не пригадую жодного випадку, коли той крам хоч раз став у пригоді і всі ті колекції закінчили своє існування на смітниках. 
Натомість зараз я з легкістю можу уявити, що морські хвилі винесли на берег відшліфовані та відполіровані водою шматочки скла кольору моря і якщо їх зібрати, нанизати на мотузку та додати ще різний уявний непотріб, який можна знайти на березі, то вийде ось таке просте і миле намисто:-)

(Фото моря з мого альбому "Водіце")And here it is what I found along the shore:-) Glass beads of different sizes and shapes, p/a lace (about 3 m). And different thematic dangles.


І ось що я знайшла на березі моря :-) Скляні намистини різних розмірів і форм, мотузка (біля 3 м), різні підвіски на морську тематику.


The technique of making such a necklace or a bracelet is very quick and simple. To find the tutorial is easy if to surf  Knotted Necklace. For example, I liked this one
Before starting the work I arranged the beads in the desired order to match the colours and sizes. To string easier I also melted the ends of the rope and then joined the needles with threads to both of the ends.


Техніка виготовлення такого намиста або браслета дуже проста. МК знайти легко, якщо задати в пошук "Knotted Necklace" (Намисто з вузликами). Мені, наприклад, сподобався цей.
Перед початком роботи я розклала намистини в бажаному порядку, щоб підібрати кольори та розміри. Також оплавила кінці мотузки і потім прикріпила голки з нитками до обох кінців. Це спростило процес нанизування.


Besides the project is simple, it is also is a good stash buster. After finishing the first stage of stringing and knotting I added the leftover crystals and dangles in free order to embellish the necklace. I guess in this way it corresponds my idea much better. The matching earrings are quick to make as well:-)Крім того, що проект простий, він також підходить для того, щоб використати залишки матеріалів. По закінченні першого етапу нанизування та зав'язування вузлів, я додала кристали та різні підвіски у вільному порядку, щоб прикрасити намисто. До того ж так воно краще відповідає моєму задуму. Сережки до пари теж дуже швидко зробити.